Jeśli chodzi o wykształcenie to w rozporządzeniu z dnia 18 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 210 poz.1325) zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 109 poz. 750 z późn. zm.) złagodzono wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych dla osób przejmujących gospodarstwa rolne. Dokumentem potwierdzającym posiadanie średniego wykształcenia rolniczego jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie wymienionym w ust. 7 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia (szkoła rolnicza).

Wystarczające jest zatem ukończenie szkoły w zawodzie wymienionym w ww. załączniku bez konieczności uzyskania wymaganego dotychczas tytułu kwalifikacji zawodowych. Natomiast przy wykształceniu zawodowym nadal wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły zawodowej z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika.

Źródło: farmer.pl