Na budowę i remonty targowisk Mazowsze przeznaczyło już 21, 5 mln zł z PROW. Podpisano 23 umowy na budowę targowisk, z czego 7 jest już oddanych do użytku.

Właśnie ruszył kolejny nabór wniosków. Tym razem do rozdania jest jeszcze 8,4 mln zł.

O unijne wsparcie mogą się ubiegać gminy, związki międzygminne, powiaty i związki powiatów. Inwestycje mogą być realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców, a wartość dofinansowania nie może przekroczyć 1 mln zł.

Jak zapowiada Urząd Marszałkowski, powstaną kolejne targowiska na Mazowszu - nowoczesne, oświetlone, utwardzone, z parkingami i sanitariami. Przynajmniej połowę ich powierzchni zajmować będą zadaszone stoiska. Targowiska zyskają również przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. „Dzięki wsparciu mazowieccy rolnicy w godziwych warunkach będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w swoich gospodarstwach” - zapewniono.

Na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w kraju złożono dotychczas 266 wniosków na 334 888 096 zł, podpisano 177 umów na  220 912 405,66, zrealizowano 67 płatności na kwotę 71 900 485,80.

Natomiast na wszystkie „Podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich” z PROW (obejmują oprócz targowisk drogi lokalne, gospodarkę wodno-ściekową, inwestycje w obiekty kulturalne, ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego) limit wynosi 5 299 944 703,17 zł, zawarto umowy na prawie 80 proc., zrealizowano płatności na kwotę 596 973 867,38  zł, co stanowi 48,74% limitu.