Projekt został uzupełniony, zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

Dotychczasowe konsultacje PROW prowadzono pisemnie za pośrednictwem stron internetowych MRiRW  i KSOW oraz podczas licznych spotkań. Do chwili obecnej odbyły się dwa etapy konsultacji. W pierwszym etapie trwającym od połowy kwietnia 2013 r. do końca czerwca 2013 r. skonsultowano "Wstępny zarys PROW 2014-2020". Zebrano blisko 200 pisemnych opinii i uwag do dokumentu.

Podczas drugiego etapu (od 26 lipca 2013 r. do 15 września 2013 r.) - skonsultowano I projekt PROW 2014-2020. Do Ministerstwa wpłynęło blisko 600 pism z uwagami do tego od ponad 500 osób i organizacji. Odbyło się 8 posiedzeń specjalnego zespołu do spraw opracowania PROW.

Podsumowaniem II etapu konsultacji była konferencja, która odbyła się 26 września 2013 r.

W III etapie konsultacji uwagi można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 roku, wyłącznie na udostępnionym formularzu na stronie internetowej ministerstwa.

Po zakończeniu tego etapu konsultacji projekt PROW 2014 - 2020 zostanie przedłożony do akceptacji Rady Ministrów, a następnie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

Resort informuje, że dokument został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i projektów aktów wykonawczych KE.