I. Informacje ogólne

1. Podstawowe informacje o Działaniu "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

 • Instytucja wdrażająca działanie - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • ogólna kwota dofinansowania – 420 mln euro
 • pula środków zostanie podzielona na kolejne lata, a informacja o naborach będzie za każdym razem publikowana na stronach ARiMR
 • wartość pomocy na jednego wnioskodawcę wynosi 50 tys. zł
 • pomoc w ramach działania przyznawana jest wnioskodawcy tylko raz
 • pomoc przyznawana jest jedynie osobom fizycznym
 • początek pierwszego naboru – 3 marca 2008a
 • w pierwszym naborze wnioski mogą składać tylko rolnicy (lub małżonkowie osób, które rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa) posiadający gospodarstwo. Osoby, które chcą uzyskać pomoc na zakup gospodarstwa, będą się mogły starać o pomoc w kolejnych naborach.
 • wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez osobę upoważnioną w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub przesłać do Oddziału Agencji pocztą.
 • wnioski składane są do Oddziału Regionalnego Agencji właściwego ze względu na położenie gospodarstwa. W przypadku gospodarstw położonych na terenie więcej niż jednego województwa wniosek składany jest w województwie, w którym znajduje się największa ilość użytków rolnych. 

2. Zanim przystąpimy do wypełniania dokumentów sprawdźmy, czy znajdujemy się w grupie osób uprawnionych do ubiegania się o pomoc.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku powinny się przede wszystkim zapoznać z warunkami, które należy spełnić, aby tę pomoc otrzymać. A lista warunków jest tym razem długa.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na różnicę w wymogach wprowadzonych dla pierwszego naboru wniosków. Do dnia 30 czerwca 2008 r. o dotację mogą się ubiegać osoby:

 • które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w okresie 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dotację. Osoby, które nabyły gospodarstwo i prowadzą działalność rolniczą dłużej niż przez okres 14 miesięcy są automatycznie pozbawione prawa do ubiegania się o wsparcie w ramach działania.
 • o pomoc mogą się ubiegać również osoby, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej. W tym przypadku również nie może zostać przekroczony okres 14 miesięcy prowadzenia takiej działalności przed złożeniem wniosku o pomoc.

Należy pamiętać, że pomoc przyznaje się tylko jednemu z małżonków, nawet jeśli warunki spełniają oboje. Nie należy składać dwóch wniosków, dla każdego z małżonków oddzielnie.

W kolejnych naborach wniosków warunki przyznania pomocy ulegają zmianie i o pomoc dla młodego rolnika będą się mogły ubiegać osoby, które:

 • planują rozpoczęcie działalności rolniczej. Oznacza to, że wnioskodawca (lub jego małżonek) nie prowadził dotychczas i nie prowadzi w dniu składania wniosku samodzielnie działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej czy zwierzęcej

lub

 • prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pomoc. Warunek dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i jego małżonka.

Osoba prowadzi działalność rolniczą, jeśli:
1)    była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych minimum 1ha lub
2)    wystąpiła o:

 • przyznanie płatności bezpośredniej do gruntów, płatności cukrowej lub zarówno płatności bezpośredniej do gruntów, jak i płatności cukrowej, lub
 • pomoc finansową w ramach SAPARD, lub
 • pomoc finansową w ramach działań PROW 2004-2006 lub
 • jako rolnik lub prowadzący działalność rolniczą o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, w tym „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, lub
 • jako rolnik lub prowadzący działalność rolniczą o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013, w tym „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, lub

3)    otrzymała kredyt preferencyjny na podstawie przepisów dotyczących działania Agencji, lub
4)    posiadała objęte obowiązkiem rejestracji zwierzęta gospodarskie, lub
5)    została ubezpieczona w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika lub prowadzący działy specjalne prod. rolnej, lub
6)    prowadziła przynamniej jeden z działów specjalnych produkcji rolnej

Data rozpoczęcia działalności rolniczej – dzień wejścia po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości rolnej o pow. minimum 1 ha użytków rolnych. Jeśli przed tą datą wnioskodawca dokonał którejkolwiek w wymienionych powyżej czynności warunkującej prowadzenie działalności to za datę rozpoczęcia działalności rolniczej przyjmujemy datę najwcześniej czynności.

Samodzielne prowadzenie działalności oznacza prowadzenie gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, w oparciu o własne decyzje, co jest związane z ponoszeniem kosztów i uzyskiwaniem korzyści

Wnioskodawca musi jednocześnie spełnić inne warunki niezbędne do uzyskania wsparcia:
- musi być pełnoletni, ale jednocześnie w dniu złożenia wniosku nie może mieć ukończonych 40 lat
- posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej
- posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Osoby korzystające z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” będą mogły uzupełnić wymagane kwalifikacje zawodowe w terminie 3 lat, liczonych od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Uzupełnienie kwalifikacji nie może polegać na odbyciu stażu pracy, tzn. na doliczeniu do stażu pracy w rolnictwie posiadanego w momencie składania wniosku, okresu pracy po dniu złożenia wniosku.

Odpowiednie kwalifikacje wnioskodawcy - wg instrukcji wypełniania wniosku - to:

 • wykształcenie rolnicze zawodowe, średnie lub wyższe
 • tytuł zawodowy lub kwalifikacyjny, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodach przydatnych w działalności rolniczej  + minimum 3 lata stażu w pracy w rolnictwie lub
 • wykształcenie wyższe nierolnicze + minimum 3 lata stażu w pracy w rolnictwie lub
 • wykształcenie wyższe nierolnicze + ukończone studia podyplomowe w zakresie rolnictwa lub
 • wykształcenie średnie nierolnicze + minimum 3 lata stażu w pracy w rolnictwie lub
 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze inne niż rolnicze + minimum 5 lat stażu w pracy w rolnictwie lub
 • w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa  - kwalifikacje rolnicze wymagane przy udzielaniu podobnej pomocy młodym rolnikom (finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego) w państwie, którego obywatelstwo posiada 

Kierunki studiów, zawodów i specjalności w zakresie rolnictwa można znaleźć w załączniku „Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa”, stanowiącym część rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 (D. U. Nr 193, poz 1396 i 1397).

Za staż pracy w rolnictwie uznawany jest okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub był zatrudniony w rolnictwie na podstawie umowy o pracę  lub spółdzielczej umowy o pracę.

 • nie mieć ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
 • przygotować plan rozwoju gospodarstwa (zwany biznesplanem), który zrealizują w kolejnych latach
 • posiadać lub planować posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, w którym składany jest wniosek. Gospodarstwo nie może być jednocześnie większe niż 300 ha. W województwach, w których średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym jest mniejsza niż średnia powierzchnia użytków rolnych dla gospodarstwa rolnego w kraju za minimalną powierzchnię przyjmuje się średnią wartość dla kraju.

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz śr. powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju za 2007 r. (dane ze strony www.arimr.gov.pl )

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Jednostka podziału administracyjnego kraju Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za 2007 r. (w ha)
woj. dolnośląskie 15,08
woj. kujawsko pomorskie 14,65
woj. lubelskie 7,28
woj. lubuskie 19,34
woj. łódzkie 7,30
woj. małopolskie 3,71
woj. mazowieckie 8,36
woj. opolskie 16,86
woj. podkarpackie 4,38
woj. podlaskie 11,87
woj. pomorskie 18,30
woj. śląskie 6,53
woj. świętokrzyskie 5,31
woj. warmińsko mazurskie 22,68
woj. wielkopolskie 13,37
woj. zachodniopomorskie 29,18
Kraj 9,91

3. Zasady przyznawania pomocy

Wsparcie przyznawane jest na zasadzie jednorazowej, bezzwrotnej pomocy w wysokości 50 tys. zł.
Zasadą jest wydatkowanie minimum 70 proc. dotacji, tzn. 35 tys. zł, bezpośrednio na rozwój lub modernizację gospodarstwa. Należy pamiętać, że kwota ta musi zostać wydana na cele wpisane do biznesplanu.

Pomoc może zostać wykorzystana jako:

1)    wymagany wkład własny w inwestycje zaplanowane we wniosku na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”
2)     wydatek inwestycyjny zgodny z:

 • listą wydatków kwalifikowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, tzn. następujące typy inwestycji:
  • budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,
  • zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży bezpośredniej, wraz z kosztami transportu i montażu,
  • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne
  • zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej, wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej, w tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
  • zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie;
  • usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu.
 • (więcej informacji na temat działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” można znaleźć we wcześniejszej publikacji farmer.pl

 • zakup nieruchomości rolnych, w tym gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od daty wypłaty pomocy będą wykorzystywane do produkcji rolnej przez beneficjenta
 • zakup zwierząt hodowlanych będących stadem podstawowym – jeśli plan zakłada rozpoczęcie produkcji zwierzęcej lub postęp genetyczny w już prowadzonej produkcji

We wniosku nie określa się konkretnych pozycji wydatków. Jednakże do formularza wniosku należy dołączyć Plan Rozwoju Gospodarstwa (biznes plan), w którym znajdują się informacje o kondycji gospodarstwa rolnego w roku bazowym i o zakładanej kondycji osiągniętej w roku docelowym, m. in. dzięki pomocy uzyskanej dla młodego rolnika. Z informacji wykazanych w biznes planie powinien wynikać kierunek rozwoju gospodarstwa oraz zakładana poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstwa.

Rok bazowy i okres objęty biznesplanem zależy od terminu składania wniosku o pomoc. Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa biznes plan powinien obejmować 6 kolejnych lat od roku bazowego.

W instrukcji do wypełniania biznesplanu zamieszczonej na stronach Agencji, pojawia się tabela z przykładowymi okresami objętymi Planem w zależności od terminu składania wniosków (według informacji uzyskanej w Agencji podane okresy naboru nie są terminami ostatecznymi i mogą ulegać zmianom. Obowiązujące terminy będą ogłaszane przez Prezesa Agencji na 14 dni przez planowanym terminem otwarcia naboru).

4. Kalendarz oceny wniosków

 • ogłoszenia o naborze wniosków będą publikowane na stronach Agencji, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków;
 • nabór wniosków zostanie zakończony nie później niż ostatniego dnia roku, w którym został ogłoszony lub dzień po publicznym ogłoszeniu, że kwota zapotrzebowania na pomoc wynikająca ze złożonych wniosków przekroczyła 120 proc. środków przeznaczonych na działanie w danym województwie;
 • termin wydania decyzji o dofinansowaniu nie powinien przekroczyć 4 miesięcy w przypadku pierwszego naboru i 3 miesięcy w kolejnych. Termin liczy się od daty złożenia wniosku. Przedłużenie tego okresu o 21 dni może nastąpić w przypadku konieczności poprawek lub uzupełnienia informacji w dokumentach. Jednak od dnia rozpoczęcia działalności rolniczej do wydania decyzji nie może upłynąć więcej niż 18 miesięcy;
 • okres od dnia doręczenia decyzji do nabycia gospodarstwa lub spełnienia warunków wynikających z rozporządzenia dotyczących na przykład rejestracji w KRUS, i udokumentowania spełnienia tych warunków nie może przekroczyć 6 miesięcy;
 • jeśli decyzja wydana jest bez zastrzeżeń okres wypłaty pomocy nie powinien przekroczyć 2 miesięcy od złożenia wniosku o płatność;
 • wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia działalności rolniczej przez 5 lat od momentu wypłaty premii. W przypadku złamania tego zobowiązania premia podlega zwrotowi.

Beneficjent pomocy może ponosić koszty kwalifikujące się do dofinansowania dopiero od dnia złożenia wniosku (na własną odpowiedzialność, koszty te w przypadku nie przyznania premii nie są środkami kwalifikowanymi) lub od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy. Wydatki ponoszone przed datą złożenia wniosku są wydatkami niekwalifikowanymi i pokrywa je w całości wnioskodawca.
Wypłaty premii dokonywane jest na podstawie wniosku o płatność.

II. Wniosek i inne dokumenty niezbędne do uzyskania pomocy

1. Jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Dane ogólne

Wniosek i załączniki do wniosku należy wypełnić zgodnie z instrukcjami opublikowanymi przez Agencję.

Zanim zaczniemy wypełniać formularz, najpierw dokładnie przeczytajmy sposób wypełniania poszczególnych pól.

 • sekcje obowiązkowe – wypełnienie ich lub zaznaczenie odpowiedzi jest konieczne (np. dane wnioskodawcy, kierunek produkcji)
 • sekcje i pola obowiązkowe jeśli dotyczą wnioskodawcy – wypełniają je tylko wnioskodawcy, których dotyczą (np. odrębne pola dla osób posiadających i nie posiadających nieruchomości rolnych, sekcje dla wnioskodawcy lub małżonka)
 • pola wypełniane przez pracownika ARiMR – Wnioskodawca zostawia te pola puste

Wniosek wypełniamy niebieskim lub czarnym długopisem.

Wniosek powinien zostać podpisany czytelnie, imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy

W polach, których wnioskodawca nie wypełnia, stosujemy się ściśle do instrukcji, zostawiając te pola puste lub wpisując tekst/znak wymagany przez Agencję.
 
Należy też zwrócić uwagę na przykłady podane w instrukcji pozwalające lepiej zrozumieć polecenia. Przykładem może być sposób opisu planowanych celów inwestycji.

W przypadku działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” zastosowano uniwersalny formularz Wniosku, który w zależności od potrzeby może być stosowany jako:

 • wniosek o pomoc
 • zmiana wniosku
 • korekta wniosku
 • informacja o wycofaniu wniosku

Cel złożenia wniosku określamy stawiając znak w odpowiedniej kratce „x” sekcji I wniosku

Należy zwrócić uwagę, aby sekcje XI i XII we Wniosku były zgodne z zapisami biznesplanu. Zarówno informacja o planowanej działalności, jaki i wartość planowanego wzrostu wartości dodanej brutto powinny być w obu dokumentach jednakowe.

W Sekcji XIII Wnioskodawca zaznacza zobowiązania, których wypełnienie jest konieczne dla spełnienia warunków uzyskania pomocy. Należy zaznaczyć odpowiednie miejsca zgodnie z instrukcją. Zobowiązania od nr 6 do nr 12 są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców. W zobowiązaniu nr 10 należy zaznaczyć informację zależnie od rodzaju planowanej działalności rolniczej wpisanej w biznesplanie.

Informacje w sekcji XIV dotyczą położenia, powierzchni działek ewidencyjnych powierzchni użytków rolnych. Powierzchnie należy podać w pełnych hektarach i arach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

W formularzu wniosku znajduje się jedna strona oświadczenia. W przypadku, kiedy liczba działek jest większa niż liczba linijek w oświadczeniu, pozostałe działki należy wpisać na drugiej karcie, a karty odpowiednio ponumerować (sposób odpowiedniego numerowania kart podano w instrukcji). Dodatkowy załącznik zawierający sekcję XIV wniosku można uzyskać w Agencji lub wydrukować z Internetu.

2. Załączniki do wniosku

Do wniosku muszą być dołączone załączniki według listy zawartej w instrukcji. Załączniki podzielone zostały na trzy grupy:

1)    załączniki obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców

 • kopia dokumentu tożsamości, tak aby możliwe było potwierdzenie danych osobowych wnioskodawcy i małżonka
 • plan rozwoju gospodarstwa – wypełniony w obowiązującym formularzu
 • kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (zgodnie z wymogami)
 • oświadczenie o uzupełnieniu wykształcenia, jeśli wnioskodawca się do tego zobowiązał (wypełnione na obowiązującym druku dostępnym w Agencji)
 • oświadczenie o nieposiadaniu prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wypełnione na obowiązującym druku dostępnym w Agencji)

2)    załączniki dodatkowe obowiązujące wnioskodawców, którzy nie prowadzili działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku
Wśród tych załączników są dokumenty dotyczące wnioskodawcy, a w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich także 2 dokumenty dotyczące ich małżonków
3)    załączniki dodatkowe obowiązujące wnioskodawców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej przed datą złożenia wniosku

Pełna lista załączników została zamieszczona w instrukcji wypełniania wniosku.

W sekcji nr VII wniosku należy wpisać liczbę poszczególnych załączników dołączonych przez wnioskodawcę i liczbę wszystkich załączników.

Należy pamiętać, że plan rozwoju gospodarstwa i oświadczenia należy przygotować zgodnie z wzorami ustalonymi przez Agencję.

Wnioskodawca może złożyć oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie załączników
Potwierdzanie załączników i innych dokumentów za zgodność z oryginałem może być dokonane przez notariusza lub pracownika Oddziału Regionalnego ARiMR.

Agencja, zwraca oryginały dokumentów na żądanie wnioskodawcy, zostawiając w swojej dokumentacji ich kopie potwierdzone za zgodność przez pracownika OR ARiMR.

W sekcji nr IX wniosku dotyczącej kwalifikacji zawodowych zaznacza się informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu w rolnictwie.

Osoby, które przed dniem złożenia wniosku rozpoczęły działalność rolniczą, a gospodarstwo nabyły przed ukończeniem 18 roku życia w drodze spadku, darowizny lub nabyły je w drodze darowizny po 18 roku życia, ale w trakcie trwania nauki jako dzień rozpoczęcia działalności rolniczej przyjmują:

 • dzień ukończenia 18 roku życia lub
 • dzień zakończenia nauki, ale nie późniejszy niż dzień ukończenia 26 roku życia lub
 • dzień zakończenia służby wojskowej

Od tego dnia liczony jest staż wykazany we wniosku.

A. Plan Rozwoju Gospodarstwa (PRG)

Plan stanowi obowiązkowy załącznik do Wniosku. Należy go wypełnić w formie elektronicznej, w formularzu opracowanym przez Agencję. Załącznik ten należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej.

PRG stanowi załącznik do wniosku o dotację i pełni rolę biznes planu dla gospodarstwa rolniczego.

Plan zawiera kierunek i koncepcję planowanych działań, które mają prowadzić do rozwoju gospodarstwa rolnego w okresie kilku lat po uzyskaniu pomocy.

W tym celu konieczne jest określenie stanu gospodarstwa w roku bazowym.
W opisie powinny się znaleźć informacje o działalności rolniczej (prowadzonej lub planowanej), a także posiadanych gruntach, budynkach i maszynach. Plan zawiera także informację o wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej w gospodarstwie. Wszystkie te informacje stanowią wartość bazową, z którą porównywane będą wartości osiągane w późniejszych latach prowadzenia działalności.

W dalszej część biznesplanu przedstawiony zostaje plan rozwoju w kolejnych latach.
Z planowanych działań musi jasno wynikać w jaki sposób co najmniej 35 000 zł, ze środków  przyznanych jako premia dla młodego rolnika, zostanie wykorzystanych na modernizację lub rozwój gospodarstwa. Informacja o kwalifikujących się wydatkach znajduje się w części artykułu „Zasady przyznawania pomocy”.

W planie rozwoju gospodarstwa należy obowiązkowo zaznaczyć na poprawę, jakich czynników wpłynie realizacja działań zaznaczając odpowiednie cele w tabeli 1.1. Wskazać można maksimum 3 cele, najważniejsze z punktu widzenia rozwoju gospodarstwa.

Opis planowanych działań w punkcie 1.2 powinien stanowić logiczną całość poczynając od informacji o stanie obecnym, planowanych działaniach do rezultatów, które zostaną osiągnięte w wyniku przeprowadzenia tych działań.

Podobnie w punkcie 1.3 należy działania podzielić na etapy. Poszczególne etapy muszą być wyraźnie wyodrębnione i opisane przy pomocy wskaźników możliwych do zmierzenia i weryfikacji np. zakup ciągnika, zakup gruntów rolnych o powierzchni 1 ha, remont suszarni o powierzchni 100 m2.

Istotne jest żeby z opisu etapów jasno wynikało, że inwestycja ma określony cel prowadzący do rozwoju gospodarstwa. Wnioskodawca musi odpowiedzieć na pytanie „po co” kupuje ciągnik, grunty czy remontuje suszarnie, „jakie rezultaty” zamierza osiągnąć dzięki tym wydatkom. Wartości wskaźników podane w Planie służą Agencji do weryfikacji osiągnięcia beneficjenta zamierzonych celów.

W sekcjach 2 i 3 Planu należy wpisać informacje o produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzonej w roku bazowym i informacje o produkcji planowanej w kolejnych latach. Informacje zawarte w tych sekcjach powinny być zgodne z planami rozwoju opisanymi w sekcji 1 Planu.

W arkuszu 4 zamieszczamy informację o maszynach i urządzeniach według stanu na dzień składania wniosku. Informacja ta posłuży do oceny zasadności inwestycji w maszyny i urządzenia, których zakup planowany jest w ramach projektu.

Kolejne zestawienie dotyczy budynków zarówno obecnie posiadanych (tab. 5.1), jaki i planowanych w ramach projektu (tab. 5.2). Należy zwrócić uwagę na spójność tego punktu z opisem projektu i kosztorysami dołączonymi do wniosku.

Arkusz 6 służy do określenia bazowej i planowanej wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku bazowym nie może być niższa niż 4 ESU.

Rok bazowy zależy od terminu składania wniosku i określa się go zgodnie z poniższą tabelą pomocniczą.

Sposób określenia roku bazowego oraz okresu objętego Planem*  (źródło www.arimr.gov.pl)

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

    Ostatni rok objęty Planem
Termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy do OR ARiMR Rok bazowy dla okresu planowania Wnioskodawcy korzystający z okresu, o którym mowa w lit.c Wnioskodawcy nie korzystający z okresu, o którym mowa w lit.c
3.03.2008 – 31.07.2008 2007 2014 2013
1.08.2008 – 31.12.2008 2008 2015 2014
1.01.2009 – 31.07.2009 2008 2015 2014
1.08.2009 – 31.12.2009 2009 2016 2015
1.01.2010 – 31.07.2010 2009 2016 2015
1.08.2010 – 31.12.2010 2010 2017 2016
1.01.2011 – 31.07.2011 2010 2017 2016
1.08.2011 – 31.12.2011 2011 2018 2017
1.01.2012 – 31.07.2012  2011 2018 2017
1.08.2012 – 31.12.2012  2012  2019 2018
  1.01.2013 – 31.07.2013  2012  2019 2018
1.08.2013 – 31.12.2013  2013  2020 2019

* z informacji uzyskanych w Agencji terminy składania wniosków podane w tabeli nie są wiążące, stanowią jedynie przykład na potrzeby obliczania lat bazowych i okresu planowania. Jeśli roczne środki na działanie  zostaną wykorzystane podczas pierwszego naboru Agencja nie ogłosi kolejnego terminu składania wniosków w danym roku.

W wersji elektronicznej program automatycznie wylicza wartości standardowych nadwyżek bezpośrednich SGM (bazowe i docelowe) oraz wielkość ekonomiczną gospodarstwa w ESU. Wypełniając tabelę 6 należy z rozwijanej listy wybrać odpowiedni dla wnioskodawcy region (rozwijana lista). Wybór regionu powoduje automatycznie wpisanie odpowiednich wartości w kolumnie „wartość SGM 2002”. Wartość SGM 2002 służy do prawidłowego obliczenia wartości SGM w roku bazowym i w latach kolejnych.

W przypadku kiedy Wnioskodawca prowadzi lub zamierza prowadzić produkcję nie uwzględnioną w tabeli nr 6, czyli taką dla której nie wyliczono standardowej nadwyżki ekonomicznej należy wyliczyć taką wartość samodzielnie. Służą do tego dane w tabelach 6.1 i 6.2 dla produkcji roślinnej i 6.3 i 6.4 dla produkcji zwierzęcej.

SGM wylicza się na podstawie ponoszonych (w przypadku prowadzenia działalności) lub przewidywanych (jeśli planuje się taką działalność) kosztów i przychodów związanych z daną działalnością. Podstawą jednostką używaną do wyliczeń jest 1 ha powierzchni upraw lub stado zwierząt.

Wartości wyliczone w tabelach 6.1 i 6.2 dla produkcji roślinnej są przenoszone do wiersza 122, a wartości dla produkcji zwierzęcej z tabel 6.3 i 6.4 do wiersza 123 tabeli nr 6, odpowiednio dla roku bazowego i docelowego.

Na trzeciej tronie tabeli nr 6 znajdują się formuły służące do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa w jednostkach ESU. Formuła i przykład wyliczeń podano poniżej. Wartość ekonomiczna gospodarstwa rolnego liczona jest automatycznie po wprowadzeniu wszystkich danych do tabeli nr 6.

Czym jest SGM, ESU?

SGM - standardowa nadwyżka bezpośrednia (SGM 2002)

Współczynnik określony dla regionu i danej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, służący do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego (ESU).

Kalkulację przeprowadza się dla struktury produkcji podanej w Planie Rozwoju Gospodarstwa (PRG) w roku bazowym.
Dla produkcji roślinnej będzie to powierzchnia upraw wyszczególniona w Tabeli. 2.2 PRG w pozycji od 1 do 12.

W przypadku produkcji zwierzęcej będzie to stan zwierząt z roku bazowego podany w Tabeli 3.1 PRG lub stan średni z obrotu stada dla okresu bazowego, PRG Tabela 3.4 lub 3.6.

Tabela zawiera wartości „SGM 2002” dla 4 regionów Polski, odpowiadające:
- 1 ha produkcji danego gatunku roślin
- 100 m2 produkcji pieczarek
- 1 sztuce lub 100 sztukom produkcji określonego gatunku zwierząt
- 1 ulowi

Aby otrzymać wartość SGM dla poszczególnej działalności w gospodarstwie, należy przemnożyć współczynniki podane w tabeli, odpowiednie dla regionu realizacji operacji przez ilość jednostek w gospodarstwie (ha, sztuki, m2 lub ule).

Tabela pozwoli policzyć wartość SGM dla poszczególnej działalności w gospodarstwie. Po zsumowaniu SGM dla wszystkich rodzajów produkcji w gospodarstwie otrzymujemy całkowitą wartość SGM dla całego gospodarstwa.

Suma ta służy do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego według wzoru:

Suma wartości SGM  /  4768,80*   =    Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego (ESU)

* wartość 1200 euro przemnożona przez 3,9740, według kursu euro, jest to stała wartość przyjęta do obliczania wartości SGM "2002"


Przykład: SGM dla produkcji pszenicy ozimej, dla projektu realizowanego w rejonie „Pomorze i Mazury”, przy 30 ha uprawy wynosi:

Wartość SGM 2002 z tabeli - 1470 zł.

SGM dla produkcji pszenicy ozimej w gospodarstwie  - 1470 zł/ha x 30 ha = 44 100 zł

Wyliczona wartość po podstawieniu do wzoru pozwala obliczyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego (mierzona w ESU)

44 100  /   4768,80*    =    9,25

ESU - wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego (czasem stosowane jest określenie „żywotność ekonomiczna gospodarstwa rolnego”)

Mierzona jest za pomocą wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego, wyrażonej w Europejskich Jednostkach Wielkości (ang. ESU - European Size Unit). Wielkość ekonomiczną definiuje się na podstawie wielkości ekonomicznej danego gospodarstwa, określonej jako suma nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności rolniczych prowadzonych w tym gospodarstwie. Nadwyżki bezpośrednie oblicza się na podstawie wskaźników Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich – SGM wyznaczonych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolniczej i regionów. Wartość ekonomiczna określana jest w Europejskich Jednostkach Wartości – ESU. Wartość 1 ESU odpowiada nadwyżce równej 1200 euro. Gospodarstwem żywotnym pod względem ekonomicznym jest gospodarstwo o wielkości ekonomicznej wynoszącej co najmniej 4 ESU.

Od wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego uzależniona jest możliwość ubiegania się o dotację. Do otrzymania wsparcia uprawnione są gospodarstwa o wielkości minimum 4 ESU w roku bazowym.

B. Oświadczenia stanowiące załączniki do wniosku

 • Oświadczenie wnioskodawcy o podjęciu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • Oświadczenie wnioskodawcy/małżonka wnioskodawcy o nie prowadzeniu działalności rolniczej
 • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o prowadzeniu działalności rolniczej przed złożeniem wniosku o pomoc
 • Oświadczenie wnioskodawcy o sposobie uzupełnienia wykształcenia
 • Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie spełniania standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie
 • Oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu ustalonego prawa do renty przyznanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Formularze wszystkich oświadczeń w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie internetowej Agencji

C. Karta weryfikacji spełnienia w gospodarstwie rolnym standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt (działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom", PROW 2007-2013)

Karta weryfikacji spełnienia w gospodarstwie rolnym standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt powinna zostać obowiązkowo wypełniona przez Wnioskodawcę. Jednak dokument ten nie jest załącznikiem do Wniosku i nie należy go przedstawiać w Agencji. Wypełniona i podpisana karta powinna być przechowywana w gospodarstwie z dokumentacją wniosku do wglądu dla osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli w gospodarstwie.

Celem przygotowania karty weryfikacji jest sprawdzenie czy w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w biznesplanie są spełnione standardy w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt.

Pytania w karcie zostały podzielone na 3 części: standardy w zakresie ochrony środowiska, w zakresie higieny i w zakresie warunków utrzymania zwierząt.

Zadaniem wnioskodawcy jest odpowiedź na wszystkie zadane pytania o spełnienie standardów poprzez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce:

 • TAK - jeżeli spełnione są wszystkie wymagania
 • NIE -  jeżeli chociaż jedno z wymagań, których dotyczy pytanie nie jest spełnione
 • ND - jeżeli warunki nie dotyczą gospodarstwa rolnego

Jeśli w którejkolwiek tabeli znalazła się przynajmniej jedna odpowiedź negatywna przyjmujemy, że gospodarstwo nie spełnia wszystkich wymogów w danym zakresie i taką informację należy wpisać do „Oświadczenia wnioskodawcy w sprawie spełnienia standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie”, które należy dołączyć do Wniosku jako obowiązkowy załącznik.
   
Więcej informacji można uzyskać:

 • na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl
 • wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl lub na adres e-mail regionalnego oddziału Agencji (lista dostępna na stronie internetowej Agencji w zakładce “kontakt”)
 • w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej Agencji).

* Materiał opracowany w oparciu o dokumenty i instrukcje zamieszczone na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa