Jak informuje ARiMR przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz.201 z późn. zm.) nakładają na beneficjentów pomocy szereg zobowiązań.

"Na spełnienie każdego z nich ustawodawca wskazał różne terminy, część beneficjentów ma problemy z ich terminowym wypełnieniem. O ile rzadko zdarza się by beneficjenci byli zobligowani są do zwrotu całej kwoty przyznanej i wypłaconej premii, o tyle często nakładane są na nich sankcje wynikające np. z nieterminowego złożenia dokumentów. Około 20 proc. postępowań windykacyjnych związanych jest z nieterminowym dostarczeniem dokumentów przez beneficjentów, co skutkuje sankcją w formie zwrotu 3 proc. kwoty wypłaconej pomocy (kwota zwrotu wynosi 1500 zł, 2250 zł lub 3000 zł w zależności czy beneficjent otrzymał 50000, 75000 czy też 100000 zł premii)" - wyjaśnia ARiMR.

Według informacji ministerstwa rolnictwa w ramach działania 112 PROW 2007 - 2013 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” wydano 38 882 decyzje przyznające pomoc beneficjentom i którym wypłacono środki finansowe.

"Do chwili obecnej, w przypadku 3 588 spraw wszczęto postępowania administracyjne dotyczące ustalenia kwot środków nienależnie pobranych płatności. Sankcje dotyczą 9,23 proc. beneficjentów premii dla młodych rolników, zatem ponad 90 proc. beneficjentów wywiązuje się w terminie z podjętych zobowiązań wieloletnich.

Agencja nie wstrzymała toczących się postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia kwoty środków nienależnie pobranych w ramach tego działania. Z uwagi na prowadzoną szczegółową i wnikliwą analizę tych spraw do 31 sierpnia 2017 r. zostało wstrzymane wszczynanie nowych postępowań." - poinformowała ARiMR.

"W kwestii zagrożeń wywiązania się z zobowiązań przez młodych rolników, to w chwili obecnej 16 574 beneficjentów pomocy udzielonej w ramach działania 112 PROW 2007 - 2013 pozostaje w okresie związania celem i nie minął jeszcze termin na spełnienie przez nich wszystkich zobowiązań wieloletnich.

Biorąc pod uwagę stwierdzone dotychczas przypadki niewywiązywania się przez część beneficjentów z niektórych zobowiązań (wynikające z różnych przyczyn) można przypuszczać, iż część beneficjentów, którzy pozostają w okresie związania celem może nie dotrzymać podjętych zobowiązań i może być potencjalnie zagrożonych windykacją" - brzmi informacja ARiMR.