Obecnie Ministerstwo Rolnictwa ocenia, że łączna kwota środków finansowych pozostająca do wykorzystania w 8 województwach, w których możliwe jest uruchomienie kolejnego naboru wniosków w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007 – 2013, to około 500 mln zł.

Ministerstwo Rolnictwa uprzedza:  ze względu na ograniczony budżet, liczba możliwych do sfinansowania wniosków w ramach tych naborów będzie znacznie mniejsza niż miało to miejsce we wcześniejszych naborach - szacuje się, że we wszystkich ww. województwach będzie to około 3300 wniosków.

A kto otrzyma pieniądze? „Pomoc będzie przyznawana według kolejności ustalonej zgodnie z kryteriami wyboru operacji, sprecyzowanymi w § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z późn. zm.). Przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy istotny będzie cel operacji oraz wielkość gospodarstwa wyrażona w ESU. Najwyżej oceniane będą wnioski dotyczące operacji, których realizacja przyczyni się do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o co najmniej 10%. Preferowane będą w szczególności gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 16 do 40 ESU. Wnioski dotyczące wspólnego ubiegania się o pomoc otrzymają dodatkowe punkty (od 1 do 5), jeżeli średnia arytmetyczna z wielkości ekonomicznej gospodarstw, będących w posiadaniu osób wspólnie wnioskujących, będzie wynosić mniej niż 70 ESU” – informuje MRiRW.