PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Modernizacja gospodarstw - krok po kroku

Jak wypełnić wniosek, o czym należy pamiętać, czego nie wolno zapomnieć, żeby otrzymać dofinansowanie w ramach PROW 2007 - 2013? Portal farmer.pl podpowiada i tłumaczy krok po kroku jak zrobić to samemu.Zasady przyznawania pomocy

Wsparcie przyznawane jest na zasadzie zwrotu części poniesionych kosztów, tzw. kosztów kwalifikowalnych. Należy o tym pamiętać planując inwestycje, ponieważ realizacja planów pociąga za sobą angażowanie znacznych środków własnych. Dofinansowywane są konkretne inwestycje, które umieścimy we wniosku o przyznanie pomocy. Celem wsparcia jest dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstwa poprzez:

 • lepsze wykorzystanie czynników produkcji,
 • wprowadzenie nowych technologii produkcji,
 • poprawę jakości produkcji,
 • różnicowanie działalności rolniczej,
 • zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

Opis planowanych działań powinien jasno wskazywać na realizację wybranego celu. Należy pamiętać, że inwestycja dokonywana z dotacji nie może być celem samym w sobie. I tak zakup nowego ciągnika nie jest dla gospodarstwa celem, jest to jeden ze sposobów na zwiększenie efektywności pracy. Przez określeniem celu zadajmy sobie pytanie "po co” dokonujemy inwestycji, "jakich spodziewamy się efektów".

Przed przystąpieniem do wypełniania Wniosku zastanówmy się, które z wymienionych celów realizować będzie nasz projekt.

Zanim przystąpimy do wypełniania dokumentów, sprawdźmy czy znajdujemy się w grupie osób uprawnionych do ubiegania się o pomoc. A są nimi osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

 • są posiadaczami (np. właścicielami lub dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem,
 • prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
 • spełniają obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od formy prawnej w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza.

Wsparcie przeznaczone jest dla indywidualnych rolników, podmiotów prawnych oraz spółek osobowych.

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o pomoc jest prowadzenie działalności rolniczej. Pierwszeństwo w skorzystaniu z pomocy przyznano rolnikom, którzy nie korzystali wcześniej z działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” SPO lub otrzymali dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 100 tys. zł.

Rolnicy, którym przyznano dotacje w przedziałach od 100 do 200 tys. zł lub od 200 do 300 tys. złotych, będą mogli składać wnioski w ramach nowego działania, odpowiednio nie wcześniej niż w następnym bądź w drugim roku po złożeniu ostatniego wniosku o płatność.

O przyznaniu dofinansowania decyduje również spełnienie przez wnioskującego kryterium wykształcenia lub doświadczenia zawodowego. Inwestycja, na którą rolnik będzie chciał uzyskać pieniądze, musi dotyczyć działalności rolniczej, a gospodarstwo musi być prowadzone przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Wnioskodawca posiadający wykształcenie rolnicze (wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe) nie musi się wykazywać dodatkowym stażem pracy w gospodarstwie rolnym. W przypadku innego wykształcenia potrzebny jest udokumentowany staż pracy, lub ukończone np. studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem. Dla przykładu, rolnik, który ukończył szkołę zawodową o profilu nierolniczym, będzie musiał się wykazać przynajmniej 3 letnim stażem. Za staż pracy w rolnictwie uznawany jest m.in. okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Jedyny wyjątek stanowią osoby korzystające z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Będą one mogły uzupełnić kwalifikacje zawodowe w późniejszym terminie – wyznaczonym w związku z przyznaniem premii.

Kierunki studiów, zawodów i specjalności w zakresie rolnictwa można znaleźć w załączniku „Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa”, stanowiącym część rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 (D. U. Nr 193, poz 1396 i 1397).

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy nasze plany można realizować w ramach dotacji.

Przed przystąpieniem do opracowywania wniosku należy wiedzieć, że pomoc jest przyznawana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, która m.in.:

 • przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.. W szczególności:
  • w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji,
  • zmiany profilu lub skali produkcji,
  • poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu;
  • poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie: ochrony środowiska lub warunków utrzymania zwierząt, lub higieny i bezpieczeństwa produkcji, lub infrastruktury drogowej,
 • spełnia wymagania określone przepisami prawa,
 • jest uzasadniona ekonomicznie,
 • nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej,
 • nie spowoduje wzrostu produkcji, dla którą brak jest rynku zbytu,
 • jest realizowana w gospodarstwie, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU.

Szczególnie zapis o wykluczeniu inwestycji odtworzeniowej budzi sprzeciw rolników. Wydaje się, że jeśli działanie dotyczy modernizacji to wymiana środków trwałych na nowsze powinna być uzasadniona. Generalną zasadą przyznawania dotacji ze środków publicznych jest wykluczenie wymiany starszego sprzętu na nowy. Uzasadnieniem zakupu nowych środków trwałych może być wyłącznie ich niezbędność do osiągnięcia celu operacji.

Wsparciem objęte są następujące typy inwestycji:

 • budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,
 • zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży bezpośredniej, wraz z kosztami transportu i montażu,
 • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne
 • zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej, wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej, w tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
 • zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie;
 • usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu.

Możliwy jest zakup przedmiotów w formie leasingu oraz zakup używanych środków trwałych. W ramach dotacji nie można jednak pokryć kosztów używanego sprzętu komputerowego. Z dofinansowania wykluczony został także zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich.

Ważne jest, że do czasu zakończenia inwestycji w gospodarstwie muszą zostać spełnione (jeżeli nie są w momencie składania wniosku) minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska oraz warunków utrzymania zwierząt.

Nasze plany powinny się opierać o dopuszczalne wysokości pomocy określonej dla gospodarstwa

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 300 tys. zł. Jest to kwota, która została przyznana na cały okres trwania PROW, tj. w latach 2007-2013. Można ją wykorzystać jednorazowo lub podzielić na więcej niż jeden wniosek. Minimalna wartość projektu nie może być jednak niższa niż 20 tys. zł. Dolna granica nie dotyczy inwestycji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.

Inwestycje są dotowane jedynie w części, według poniższych poziomów dofinansowania:

 • 40 proc. (stawka podstawowa),
 • 50 proc., gdy inwestycja realizowana jest przez osobę do 40 roku życia,
 • 50 proc., gdy gospodarstwo położone jest na obszarach o specyficznych warunkach gospodarowania (ONW, obszary górskie, sieć NATURA 2000, obszary z ograniczeniami w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej),
 • 60 proc., gdy inwestycja realizowana jest przez osobę do 40 roku życia, na obszarach o specyficznych utrudnieniach (j.w.),
 • 75 proc., gdy inwestycja jest realizowana w związku z wprowadzeniem tzw. Dyrektywy Azotanowej (wyznaczonych obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego).

Znajomość przysługującego poziomu wsparcia ma istotne znaczenie przy tworzeniu budżetu operacji. Należy pamiętać, że pozostałe środki na realizację działań musi zapewnić sam wnioskodawca.

Zwrotowi będą mogły podlegać tylko te koszty, które zostały poniesione po podpisaniu umowy. Wyjątek stanowią koszty związane z przygotowaniem inwestycji (tzw. ogólne), np. kosztorysy, projekty architektoniczne itp, które kwalifikują się do zwrotu jeśli zostały poniesione po 1 stycznia 2007 r.

Działania w ramach projektu są finansowane ze środków własnych beneficjenta i refundowane na podstawie wniosków o płatność. Nie można tutaj korzystać z kredytów preferencyjnych udzielanych przez ARiMR ani z innych źródeł, w których udział mają środki publiczne.

Projekt można będzie realizować w jednym bądź w dwóch etapach. Dwuetapowa realizacja działań umożliwia uzyskanie części płatności po zrealizowaniu pierwszego etapu. Pomaga to w realizacji drugiej części inwestycji zmniejszając udział środków własnych.

W zależności od przyjętego sposobu realizacji projektu (jeden lub dwa etapy) płatności mogą być realizowane na podstawie:

 • wniosków o płatność pośrednich – składanych po zakończeniu realizacji I etapu określonego we wniosku o dotację

lub

 •  wniosku o płatność ostatecznego – przygotowanego po zakończeniu całej operacji przewidzianej we wniosku o dotację

Wypłata pieniędzy na konto beneficjenta nastąpi po prawidłowym zrealizowaniu przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami umowy z Agencją.

Kalendarz oceny wniosków:

 Ogłoszenia o naborze wniosków będą publikowane corocznie. W każdym naborze do wykorzystania będzie część środków z ogólnej puli 1 mld 800 mln EUR. Ogłoszenie o naborze wniosków będzie publikowane każdorazowo na 14 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia naboru. Wnioski przyjmowane są do chwili, gdy suma wnioskowanej pomocy przekroczy o 20 proc. kwotę dotacji przyznaną na konkretny nabór w danym województwie.

Wnioski składane są osobiście lub przez osobę upoważnioną, nie mogą być przesyłane pocztą ani pocztą kurierską. Nie ma również możliwości przesyłania wniosków drogą elektroniczną.

Wnioski wraz z załącznikami złożone w oddziałach ARiMR podlegają wielostopniowej ocenie:

 • wstępna weryfikacja dotyczy m. in. zgodności z celami, zakresem działań, kwalifikowaniem się wnioskodawcy,
 • kolejny etap to sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia wniosku, weryfikacja krzyżowa dokumentów, ocena techniczna i ekonomiczna planowanych przedsięwzięć.

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Podział środków na poszczególne województwa w ramach listopadowego naboru:

Lp.

Województwo

Kwota w euro

Kwota w złotych

1 Dolnośląski OR

15 671 233 EUR

59 213 753,89 zł

2 Kujawsko-Pomorski OR

27 775 910 EUR

104 951 275,94 zł

3 Lubelski OR

40 637 129 EUR

153 547 391,93 zł

4 Lubuski OR

6 880 932 EUR

25 999 601,56 zł

5 Łódzki OR

32 423 241 EUR

122 511 216,12 zł

6 Małopolski OR

13 293 529 EUR

50 229 599,33 zł

7 Mazowiecki OR

60 271 203 EUR

227 734 740,54 zł

8 Opolski OR

9 799 024 EUR

37 025 612,18 zł

9 Podkarpacki OR

11 168 005 EUR

42 198 306,89 zł

10 Podlaski OR

28 424 375 EUR

107 401 500,94 zł

11 Pomorski OR

14 914 691 EUR

56 355 159,94 zł

12 Śląski OR

8 970 430 EUR

33 894 769,76 zł

13 Świętokrzyski OR

15 599 182 EUR

58 941 509,19 zł

14 Warmińsko-Mazurski OR

17 184 318 EUR

64 930 945,56 zł

15 Wielkopolski OR

45 932 925 EUR

173 557 557,11 zł

16 Zachodniopomorski OR

11 312 109 EUR

42 742 803,86 zł

  Razem

360 258 236 EUR

1 361 235 744,73 zł

W przypadku braków we wniosku, Agencja może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów. Uzupełnień należy dokonać w ciągu 21 dni (kalendarzowych) licząc od dnia otrzymania wezwania. Jedyną podstawą do wprowadzania poprawek jest wezwanie Agencji. Wnioskodawca nie może podejmować samodzielnie decyzji o zmianach w dokumentach po złożeniu wniosku.

 • Ocena wniosku powinna trwać nie dłużej niż 4 miesiące. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentacji na wezwanie Agencji.
 • Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do dofinansowania zostaną zaproszeni do podpisania umowy.
 • Dopiero od dnia podpisania umowy beneficjent pomocy może ponosić koszty kwalifikujące się do dofinansowania. Wydatki ponoszone przed tą datą są wydatkami niekwalifikowanymi i pokrywa je w całości wnioskodawca.
 • Wypłaty dotacji dokonywane są po zakończeniu pierwszego etapu operacji w przypadku projektów dwuetapowych lub po zakończeniu całej operacji, na podstawie wniosku o płatność.
Jak prawidłowo wypełnić wniosek

Dane ogólne

Wniosek i załączniki do wniosku należy wypełnić zgodnie z instrukcjami opublikowanymi przez Agencję.

Wniosek zawiera:

 • sekcje obowiązkowe – wypełnienie ich lub zaznaczenie odpowiedzi jest konieczne (np. dane wnioskodawcy, kierunek produkcji)
 • sekcje obowiązkowe jeśli dotyczą – wypełniają je tylko wnioskodawcy, których dotyczą (np. informacje o osobach upoważnionych)
 • sekcje wypełnione na stałe – nie podlegają modyfikacji
 • pola obowiązkowe – wypełnia je obowiązkowo Wnioskodawca

pola wypełniane przez pracownika ARiMR – Wnioskodawca zostawia te pola puste

Wniosek wypełniamy niebieskim lub czarnym długopisem.

 W polach, których wnioskodawca nie wypełnia stawiamy kreskę - jeśli instrukcja nie mówi inaczej. Jest to znak dla pracowników Agencji, że brak informacji nie wynika z błędu osoby przygotowującej dokumentację.

Jeśli informacje nie mieszczą się w odpowiednim polu wniosku, należy dodać do wniosku dodatkowe kartki zawierające informacje, które się nie zmieściły w druku formularza.

Źródła informacji koniecznych do wypełnienia wniosku a związanych z odrębnymi przepisami zostały podane w instrukcji.

Należy też zwrócić uwagę na przykłady podane w instrukcji pozwalające lepiej zrozumieć polecenia. Przykładem może być sposób opisu planowanych celów inwestycji.

Koszty

 W sekcji związanej z kosztami przedsięwzięcia należy pamiętać, że koszty operacji podaje się w pełnych złotych, zaokrąglonych zawsze w dół. Inny sposób wypełnienia informacji będzie podstawą do wezwania do złożenia korekty.

Koszty kwalifikowane (te, których część podlega refundacji) projektu nie zawierają podatku VAT.

Koszty całkowite projektu to koszty kwalifikujące się do dofinansowania i koszty niekwalifikowane (nie podlegające refundacji), w tym VAT. Do kosztów niekwalifikowanych poza podatkiem VAT zaliczamy:

 • zakup nieruchomości,
 • inwentarza żywego,
 • używanego sprzętu komputerowego
 • koszty założenia plantacji choinek, malin, truskawek, wiśni, porzeczek i roślin przeznaczonych na cele energetyczne.

Wszelki sprzęt i maszyny kupowane w ramach operacji muszą spełniać wymogi określone normami wspólnotowymi. W przypadku zakupu sprzętu spoza obszaru UE konieczne są atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające, że spełniają one wymogi i mogą być wykorzystywane na terenie Unii. Tak będzie np. w przypadku nabycia ciągnika marki Bielarus.

Pamiętać należy, że kosztem kwalifikowanym jest nie tylko zakup sprzętu i maszyn, ale także ich transport na miejsce docelowe i ewentualny montaż. Należy uwzględnić te wydatki w budżecie projektu.

Wszelkie płatności w ramach projektu powinny być dokonywane przelewem. Wyjątek mogą stanowić płatności nie przekraczające 10 tys. zł brutto, które mogą być pokrywane gotówką. Dotyczy to kosztu całkowitego jednej operacji bez względu na liczbę płatności.

Budowa, przebudowa, modernizacja i remonty budynków związanych z działalnością gospodarstwa są kosztem kwalifikowanym. Do kosztów tych zaliczyć można również budowę nowej chlewni lub kurnika jeśli służą przeniesieniu produkcji ze starych budynków należących do wnioskodawcy.

Jeśli celem projektu jest budowa urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych należy pamiętać, że muszą one spełniać wymogi minimalnej powierzchni lub pojemności zależnie od długości przechowywania. Tabela zawierająca normy zamieszczona jest w instrukcji do wniosku.

Koszty związane z pracami budowlanymi określone są każdorazowo w kosztorysie inwestorskim stanowiącym załącznik do wniosku. Sposób prawidłowego przygotowania kosztorysu znajduje się w załączniku nr 2 do instrukcji wypełniania wniosku.

Przy zakupie lub usługach na kwotę ponad 10 tys. złotych konieczne jest dołączenie oferty zawierającej opis zadania, wartość oferty, termin ważności oferty oraz warunki gwarancji i serwisu. Dodatkowo powinny się w niej znaleźć m.in. dane techniczne, kosztorysy, koszty instalacji, warunki dostawy.

Zestawienie rzeczowo-finansowe

W tej sekcji podawane są tylko koszty netto. Należy je podzielić na koszty objęte i nieobjęte leasingiem. Wszystkie pozycje muszą być wpisane z podaniem jednostek miar, ilości lub liczby, w sposób umożliwiający ich identyfikację. Przykłady wypełnienia sekcji podano w instrukcji.

Należy pamiętać, że w przypadku zakupu materiału szkółkarskiego należy już przed złożeniem wniosku określić odmiany. Ma to szczególne znaczenie w przypadku odmian wpisanych do Rejestru Odmian prowadzonego przez COBORU, ponieważ dofinansowaniem objęty jest tylko materiał kwalifikowany tych odmian.

Załączniki

 

Do wniosku muszą być dołączone załączniki według listy zawartej w instrukcji. Załączniki podzielone zostały na dwie grupy:

 • załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych – brak któregokolwiek z tych załączników powoduje odrzucenie wniosku
 • pozostałe załączniki wymagane do przeprowadzenia weryfikacji wniosku

Pełna lista załączników została zamieszczona w instrukcji.

Potwierdzanie załączników i innych dokumentów za zgodność z oryginałem może być dokonane przez notariusza, organ wydający lub pracownika ARiMR.

Plan Rozwoju Gospodarstwa (PRG)

PRG stanowi załącznik do wniosku o dotację i pełni rolę biznes planu dla modernizowanego gospodarstwa.

Plan zawiera cele planowanych działań, które mają prowadzić do zwiększenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego (GVA) oraz opis działań.

Dla wykazania założonego wzrostu GVA konieczne jest określenie produkcji prowadzonej w roku bazowym (2007) i zaplanowanie produkcji w latach kolejnych realizacji zadania. Celowi temu służą tabele w sekcji 2 (prod. roślinna) i sekcji 3 (prod. zwierzęca i działy specjalne). Dane z tabel 2 i 3 automatycznie wpisywane są odpowiednio w tabelach 6, 8 i 9, o których mowa będzie poniżej.

W arkuszu 4 zamieszczamy informację o maszynach i urządzeniach według stanu na dzień składania wniosku. Informacja ta posłuży do oceny zasadności inwestycji w maszyny i urządzenia, których zakup jest planowany w ramach projektu.

Kolejne zestawienie dotyczy budynków zarówno obecnie posiadanych (tab. 5.1) jaki i planowanych w ramach projektu (tab. 5.2). Należy zwrócić uwagę na spójność tego punktu z opisem projektu i kosztorysami dołączonymi do wniosku. Ponadto informacja z tabeli 5.2 dotycząca poprawy wyników gospodarstwa powinna być zgodna z informacjami wpisanymi w tabeli 1.1 PRG.

Arkusze od 6, 8 i 9 służą do obliczenia nadwyżek bezpośrednich, zaplanowanych w poszczególnych działach produkcji, w tym roślinnej, zwierzęcej i działów specjalnych. Na każdym arkuszu znajduje się kilka tabel, każda dla jednego gatunku roślin lub zwierząt. Informacja pojawia się automatycznie w nagłówku tabel. Aby przejść do kolejnych tabel należy przesuwać kursor w prawą stronę. Po wpisaniu danych dla stanu bazowego i docelowego dotyczących przychodów i nakładów na produkcję otrzymamy wartość nadwyżki bezpośredniej. Trzeba pamiętać o wpisaniu w nagłówku tabeli okresu uznanego przez wnioskodawcę za stan bazowy i stan docelowy. Nieprawidłowe wpisanie dat spowoduje nieprawidłowe wyliczenie nadwyżki bezpośredniej.

Arkusz nr 7 zawiera informacje o kosztach ponoszonych w gospodarstwie na produkcję pasz objętościowych i międzyplonów. Również na tym arkuszu znajduje się szereg tabel i przechodzenie między tabelami odbywa się poprzez przesuwanie kursora w prawą i lewą stronę. Informacja o kosztach produkcji międzyplonów i pasz objętościowych stanowi jeden z elementów niezbędnych do wyliczenia wyników finansowych gospodarstwa.

Oczywiście arkusze wypełnia się zgodnie z prowadzoną lub planowaną produkcją w gospodarstwie. Pozostałe tabele i arkusze pozostają niewypełnione.

Kolejnym elementem mającym wpływ na kondycję ekonomiczną gospodarstwa są dopłaty. Wysokość dopłat, z wyłączeniem dopłat bezpośrednich i pomocy inwestycyjnej należy wpisać w tabelę 10.1, z podziałem na dopłaty otrzymane i planowane wysokości dopłat w kolejnych latach.

Wybrane dane w tabel od 6 do 10.1 automatycznie są przenoszone do pierwszej części tabeli końcowej, 10.2. Część ta jest nieaktywna i nie ma możliwości uzupełnienia danych inaczej niż poprzez uzupełnienie brakujących danych w tabelach bazowych (nr 6-9). Ostatnią czynnością jest uzupełnienie informacji o kosztach pośrednich (wymienionych w drugiej części tabeli 10.2)

Komplet danych służy do automatycznego wyliczenia wartości dodanej brutto w kolejnych latach, a następnie wartości GVA, wyrażonej w procentach. Przypomnieć należy, że zgodnie z założeniami działania wartość GVA w wyniku realizacji projektu powinna wynosić nie mniej niż 10 proc.

Czym są SGM, GVA i ESU

 SGM - standardowa nadwyżka bezpośrednia (SGM 2002)

Współczynnik określony dla regionu i określonej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, służący do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego (ESU).

Kalkulację przeprowadza się dla struktury produkcji podanej w Planie Rozwoju Gospodarstwa (PRG) w roku bazowym.

Dla produkcji roślinnej będzie to powierzchnia upraw wyszczególniona w Tabeli. 2.2 PRG w pozycji od 1 do 12.
W przypadku produkcji zwierzęcej będzie to stan zwierząt z roku bazowego podany w Tabeli 3.1 PRG lub stan średni z obrotu stada dla okresu bazowego, PRG Tabela 3.4 lub 3.6.

Tabela zawiera wartości „SGM 2002” dla 4 regionów Polski, odpowiadające:

 • 1 ha produkcji danego gatunku roślin,
 • 100 m2 produkcji pieczarek,
 • sztuce lub 100 sztukom produkcji określonego gatunku zwierząt lub ilości sztuk,
 • 1 ulowi.

 Aby otrzymać wartość SGM dla poszczególnej działalności w gospodarstwie należy przemnożyć współczynniki podane w tabeli, odpowiednie dla miejsca realizacji operacji przez ilość jednostek w gospodarstwie (ha, sztuki, m2 lub ule).

W przypadku, gdy w tabeli SGM brak jest danych dotyczących prowadzone rodzaju działalności, wnioskodawca jest zobowiązany wpisać w tzw. wolnym wierszu tabeli SGM (ostatnie wiersze) dane dotyczące nadwyżki bezpośredniej dla tej działalności obliczonej według wzorów zawartych w jednej z tabel w Planie Rozwoju Gospodarstwa:

 • nr 6 (nadwyżka bezpośrednia dla działalności roślinnej),
 • nr 8 (nadwyżka bezpośrednia dla działalności roślinnych lub zwierzęcych – działu specjalnego),
 • nr 9 (nadwyżka bezpośrednia dla działalności zwierzęcej).

Tabela pozwoli policzyć wartość SGM dla poszczególnej działalności w gospodarstwie. Po zsumowaniu SGM dla wszystkich rodzajów produkcji w gospodarstwie otrzymujemy całkowitą wartość SGM dla całego gospodarstwa.

Suma ta służy do wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego według wzoru:

Suma wartości SGM / 4768,80* = Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego (ESU)

* wartość 1200 euro przemnożona przez 3,9740, według kursu euro przyjętego do obliczania wartości SGM "2002"

Przykład: SGM dla produkcji pszenicy ozimej, dla projektu realizowanego w rejonie „Pomorze i Mazury”, przy 30 ha uprawy wynosi:

Wartość SGM 2002 z tabeli - 1470 zł.

SGM dla produkcji pszenicy ozimej w gospodarstwie - 1470 zł/ha x 30 ha = 44 100 zł

44 100 / 4768,80 = 9,25

ESU - Żywotność ekonomiczna gospodarstwa rolnego 

Mierzona jest za pomocą wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego, wyrażonej w Europejskich Jednostkach Wielkości (ang. ESU - European Size Unit). Żywotność ekonomiczną definiuje się na podstawie wielkości ekonomicznej danego gospodarstwa, określonej jako suma nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności rolniczych prowadzonych w tym gospodarstwie. Nadwyżki bezpośrednie oblicza się na podstawie wskaźników Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich – SGM wyznaczonych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolniczej i regionów. Wartość ekonomiczna określana jest w Europejskich Jednostkach Wartości – ESU. Wartość 1 ESU odpowiada nadwyżce równej 1200 euro. Gospodarstwem żywotnym pod względem ekonomicznym jest gospodarstwo o wielkości ekonomicznej wynoszącej co najmniej 4 ESU.

Od wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego uzależniona jest możliwość ubiegania się o dotację. Do otrzymania wsparcia uprawnione są gospodarstwa o wielkości powyżej 4 ESU.

GVA - wartość dodana brutto.

Według definicji wartość dodana brutto to wartość produkcji ogółem gospodarstwa pomniejszona o zużycie pośrednie (tzn. koszty bezpośrednie i ogólnogospodarcze) i salda bieżących dopłat i podatków. Wartość dodana brutto określa przyrost wartości dóbr wytworzonych w danym gospodarstwie. Jest to podstawowa kategoria dochodowa, określa sytuację ekonomiczną gospodarstwa. Jest podstawowym kryterium oceny efektywności nakładów czynników produkcji.

W wyniku realizacji projektu powinien nastąpić wzrost wartości dodanej brutto o minimum 10 proc..

Wartość współczynnika liczona jest w tabeli 10.2 PRG automatycznie, na podstawie wartości dodanej brutto w kolejnych latach produkcji, objętych projektem.

Podstawowe informacje o Działaniu 121 Modernizacja gospodarstw rolnych:
 • Instytucja wdrażająca działanie - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • ogólna kwota dofinansowania – blisko 1,8mld euro
 • pula środków zostanie podzielona na roczne transze, przyznawane w latach 2007- 2013
 • limit pomocy na jedno gospodarstwo na okres 7 lat – 300 tys. złotych
 • początek listopadowego naboru – 9 listopada 2007
 • nabór prowadzony jest zgodnie z kolejnością przyjmowania wniosków
 • wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
 • zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 5 listopada br. zmieniły się szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach powyższego działania może być złożony osobiście przez zainteresowanych albo przez upoważnioną osobę, przy czym jedna osoba lub upoważniona osoba może jednego dnia złożyć wyłącznie jeden wniosek.

określenia „projekt” i „operacja” są w tekście użyte wymiennie. Do artykułu wykorzystano materiały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji można uzyskać:

 • pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84
 • na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl
 • wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl
 • w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej Agencji).


Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.93.75.242
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.