Nowe propozycje mają na celu zapewnienie klarowności zasad ustalania kolejności przyznawania pomocy w przypadku ogłoszenia w tym samym czasie więcej niż jednego naboru wniosków w ramach:

a) rozwój produkcji prosiąt,

b) rozwój produkcji mleka krowiego,

c) rozwój produkcji bydła mięsnego,

d) racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu.

Do tej pory regulacja tej kwestii nie była konieczna w zmienianym rozporządzeniu, ponieważ obowiązywał podział środków finansowych na ww. obszary określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014–2020, co oznaczało, że pomoc mogła być przyznawana niezależnie od naborów odbywających się w ramach pozostałych obszarów oraz do wysokości limitów określonych dla danego obszaru.

W związku z kończącym się okresem wdrażania PROW podjęto decyzję, że w roku 2020 r. odbędzie się wyłącznie nabór wniosków o przyznanie pomocy w tzw. obszarze d oraz zrezygnowano z podziału środków na obszary w celu optymalnego wykorzystania alokacji w ostatnim naborze. Ze względu na zmianę przepisów UE wydłużającą okres realizacji PROW 2014–2020 o 2 lata oraz w związku z decyzją o zwiększeniu budżetu „Modernizacji gospodarstw rolnych” o dodatkowe środki przeznaczone na wdrażanie programu w tzw. okresie przejściowym, możliwe jest przeprowadzenie kolejnych naborów w ramach obszarów a–d. W związku z decyzją o nieprzywracaniu podziału środków na obszary a–d, konieczne jest uregulowanie kwestii kolejności przysługiwania pomocy w przypadku ogłoszenia naborów wniosków w ramach więcej niż jednego obszaru a–d, w tym samym terminie.

W nowelizacji rozporządzenie ministra rolnictwa proponuje się, aby w pierwszej kolejności pomoc przysługiwała na operacje w obszarze rozwój produkcji prosiąt ze względu na fakt stale diagnozowanego problemu z brakiem dostępu na polskim rynku do dużych, wyrównanych i wysokojakościowych partii prosiąt. Produkcja ta charakteryzuje się dużymi wymaganiami co do dostosowania budynków oraz jest jednym z najtrudniejszych rodzajów produkcji rolnej. Program od początku jego wdrażania był ukierunkowany na tego typu operacje, jednakże dotychczasowe efekty wsparcia oceniane są jako niewystarczające, ponieważ do końca grudnia ub.r. zawarto jedynie 243 umowy w ramach tego obszaru, w tym zrealizowano 158 operacji.

W następnej kolejności proponuje się wsparcie rozwoju produkcji bydła mięsnego (również ze względu na niewystarczające dotychczasowe efekty wsparcia - do końca grudnia ub. r. zawarto 533 umowy w ramach tego obszaru, w tym zrealizowano 301 operacji). Jest to również ważne dla dotychczasowych producentów trzody chlewnej, którzy na skutek obecności w Polsce ASF poszukują nowych kierunków produkcji. Produkcja bydła mięsnego stanowi taką alternatywę. Rozwój tej produkcji także powinien przełożyć się na wzrost spożycia mięsa wołowego w kraju.

W zakresie wdrażania obszaru rozwój produkcji mleka krowiego mamy do czynienia z efektami wdrażania na oczekiwanym poziomie, dlatego proponuje się, aby obszar ten został wsparty jako ostatni z trzech obszarów wyodrębnionych i ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą - napisano w uzasadnieniu.

Obszar d tj. racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu ma bardzo szeroki zakres i mogą być w tym przypadku realizowane różnorodne operacje. Ukierunkowanie pomocy w tym przypadku jest bardzo szerokie, kluczowym aspektem jest wykazanie przez wnioskodawcę, że proponowana operacja wpłynie na poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% dzięki poprawie ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Ze względu na tak duży zbiór potencjalnych beneficjentów i mniej precyzyjne ukierunkowanie pomocy, operacje realizowane w ramach tego obszaru powinny być wsparte po zapewnieniu finansowania dla operacji realizowanych w obszarach a–c, które charakteryzuje bardzo precyzyjne ukierunkowanie wsparcia.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, prognozowanie zainteresowania potencjalnych wnioskodawców wsparciem jest utrudnione ze względu na trwający stan epidemii, jednak na podstawie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu można zakładać, iż może się zdarzyć, że suma kwot wnioskowanych przez poszczególnych wnioskodawców będzie większa niż dostępny budżet. Jedynie w takiej sytuacji proponowane przepisy będą miały realne znaczenie dla wnioskodawców. W przypadku mniejszego zainteresowania ubieganiem się o pomoc przewidywany budżet pozwoli wesprzeć wszystkie operacji spełniające warunki przyznania, w tym warunek minimalnej liczby punktów.