PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Modernizacja tuż tuż...

Autor:

Dodano:

Tagi:Na modernizację (w całym okresie programowanie PROW 2007-2013) przeznaczono w sumie kwotę 1,779 mld euro. Pomoc finansową mogą otrzymać osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność rolniczą - posiadacze gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej (uprawa roślin w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawa grzybów i ich grzybni, uprawa roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla oraz chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek, chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym). Osoby fizyczne muszą mieć ukończonych 18 lat, jednak nie mogą być w wieku emerytalnym.
Modernizacja gospodarstw rolnych ma służyć przede wszystkim zwiększeniu efektywności poprzez lepsze wykorzystanie środków produkcji. Zalicza się do tego, wprowadzanie nowych technologii, poprawę jakości, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji rozumianej dosłownie, ale nie tylko. Może to też być rozwój produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Nie dotyczy to jedynie produkcji leśnej i rybnej. Jest i dobra informacja dla zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Inwestycje mogą dotyczyć także tego rodzaju działalności. O ile przyczynia się ona oczywiście do rozwoju produkcji rolnej.
Dotację otrzymuje gospodarstwo, które jest żywotne pod względem ekonomicznym. Oznacza to, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej 4 ESU. Poza tym powinno być ono prowadzone przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

W naborze, który rozpocznie się już za kilka dni potrzebne będzie udokumentowanie wykształcenia średniego rolniczego. Warto wspomnieć, że przepisy zostały złagodzone. - W tej chwili wykształcenie średnie na poziomie rolniczym może być dokumentowane zarówno przez okazanie świadectwa ukończenia szkoły, jak i dyplomu – mówi w Farmerowi Monika Pietrusińska–Janowska z Centrali ARiMR w Warszawie.

Przy okazji warto pamiętać, że wymagania zawodowe dla chętnych do „modernizacji” są takie same, jak dla „młodych rolników”. W ramach obydwu zadań przepisy w zakresie wykształcenia i stażu zostały ujednolicone. - Za wystarczającą uznaje się sytuację, kiedy osoba posiada tytuł kwalifikacyjny, tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub, gdy wnioskodawca ukończył szkołę przysposobienia rolniczego lub zespół przysposobienia rolniczego i posiada co najmniej 3-letni staż pracy rolnictwie – opowiada nasz ekspert. – Poszerzono katalog zawodów i specjalności w zakresie wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego i średniego zawodowego o pięć zawodów: technik turystyki wiejskiej, technik mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze, mechanik maszyn rolniczych, mechanik maszyn i urządzeń o specjalności: maszyny i urządzenia rolnicze, rolnik mechanizator - dodaje.

Jeżeli chcesz przeprowadzić budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli, dokonać zakupu lub instalacji maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego, założyć, modernizować sady lub plantacje wieloletnie,

zakupić, zainstalować lub wybudować elementy infrastruktury technicznej wpływające bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności
rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej, a także kupić patent, licencję (w tym licencję na oprogramowanie) albo też skorzystać z usług związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu koniecznie złóż wniosek!

Warto pamiętać, że dopuszczalny jest zakup sprzętu używanego, ale nie starszego niż 5- letni. Dopuszcza się również nabywanie maszyn lub urządzeń poprzez leasing.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełnienia (wersja PROW 121/09/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek należy

1. Wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;

2. Wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie (zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 193 poz. 1397 z późn. zm.), skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

3. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty, z których niedostarczenie co najmniej jednego z wymienionych w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, (zgodnie z § 14 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra RiRW), skutkuje nieprzyznaniem pomocy (Informacja dotycząca konieczności dokładnego wypełniania wniosku, skierowana do osób planujących złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013 - Załącznik nr 1 Informacja o prawidłowości wypełniania wniosku. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

4. Wnioskodawca zobowiązany jest wszystkie działki ewidencyjne wchodzące w skład jego gospodarstwa rolnego, bez względu na sposób ich wykorzystywania umieścić w formularzu III.A. Informacja o powierzchni działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa, którego dotyczy operacja objęta wnioskiem.

5. Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;

6. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę lub osobę reprezentującą wnioskodawcę lub pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną).

7. Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek do oddziału regionalnego składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

Wniosek o przyznanie pomocy może być również złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Biuro powiatowe przekaże wniosek niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio w OR ARiMR albo BP ARiMR, wydawane będzie potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu. O terminowości złożenia wniosku decyduje data złożenia dokumentów we właściwym OR lub BP ARiMR. W przypadku złożenia wniosku poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień jego złożenia uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę.

Uważaj! W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy. Jeżeli w danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek, ARiMR nie przyznaje pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej w drodze losowania przeprowadzonego przy użyciu systemu teleinformatycznego. W losowaniu biorą udział wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez

upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR, albo za pośrednictwem BP ARiMR w terminie od dnia 21 kwietnia 2009 r. do dnia 28 kwietnia 2009 r., oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w terminie określonym powyżej, które wpłynęły do OR ARiMR do dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie przeprowadzone losowanie. Losowanie przeprowadza się w Centrali ARiMR, odrębnie dla każdego z 16 OR ARiMR. Prezes ARiMR, nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzono losowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przyznawania pomocy w danym OR ARiMR, ustalonej w wyniku losowania.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w ww. terminie, ale wpłynęły do właściwego OR ARiMR po przeprowadzeniu losowania, pomoc przysługuje w kolejności wpływu wniosku do tego oddziału, po wnioskach o przyznanie pomocy objętych losowaniem. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w ww. terminie do OR ARiMR, który nie jest właściwy, a następnie wzięły udział w losowaniu, pomoc przysługuje w kolejności wpływu wniosków o przyznanie pomocy do właściwego OR ARiMR, po wnioskach o przyznanie pomocy objętych losowaniem.

- Czy wniosek będzie oceniany jako pierwszy czy jako ostatni to moim zdaniem nie ma znaczenia – mówi Elżbieta Ostapowicz z firmy doradczej Gotard. – Tyle tylko, ze jeżeli zostanie się wylosowanym na początku wniosek będzie szybciej rozpatrzony.
Ekspert z Gotard opowiada nam, że właściwie późniejsze ocenianie wniosku daje beneficjentowi nieco więcej czasu na uzupełnienie wniosku. Bowiem nie wszystkie załączniki muszą być uzupełnione od razu. Czasami warto złożyć wniosek z niezbędnymi polami wypełnionymi, a w tym czasie, kiedy wniosek czeka na ocenę lub już jest oceniany pozyskiwać dokumentację, której nie dało się uzyskać wcześniej, czyli np. pozwolenia budowlane itd.- Im szybciej ARiMR wezwie nas do uzupełnienia dokumentów, tym mniej mamy na to czasu – podsumowuje Ostapowicz.

Po losowaniu odbywa się ocena formalna i merytoryczna. Przed przyznaniem wsparcia kontrolerzy sprawdzają m.in. czy wysokość pomocy, o którą ubiega się rolnik nie przekracza wyznaczonego limitu, a także oceniają wnioski pod kątem celowości ekonomiczno-technicznej. Weryfikuje się wnioski też pod kątem wydania środków na inwestycje zgodne z planem rozwoju gospodarstwa oraz planem finansowym lub zestawieniem finansowo-rzeczowym, które rolnik dołączał do wniosku o przyznanie pomocy finansowej na modernizację swojego gospodarstwa. Jednym ze sposobów weryfikacji takich wniosków o płatność, jest przeprowadzenie kontroli na miejscu, w gospodarstwie, w którym rolnik realizuje inwestycje. Pozytywny wynik takiej kontroli, umożliwia wypłacenie przez ARiMR, należnych beneficjentowi pieniędzy.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; 


Zapraszamy również do dzwonienia pod Pomocny Telefon Farmera 022 550 69 21. 16 kwietnia od godziny 9 do 12 oraz 17 kwietnia od godziny 12 do 15 w naszej redakcji syżuruje Sylwia Trojanowska z Departamentu Wsparcia Inwestycyjnego Centrali ARiMR w Warszawie.

Żródło: farmer.pl/ ARiMR/ MRiRWPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.51.151
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.