Informacja o rozpoczęciu naboru jest zamieszczona na stronie Agencji: https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-prezesa-arimr-o-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-operacje-typu.html

Jakie zmiany będą obowiązywały w tym naborze pod względem poprzedniego naboru? – zapytaliśmy w agencji.

Jak poinformowano, w obecnym naborze wprowadzono kilka zmian. Niektóre z nich obowiązywały już w naborach przeprowadzonych w obszarach a-c.

Do najważniejszych zmian, w stosunku do naboru przeprowadzonego w 2018 roku, należą:

* konieczność posiadania przez wnioskodawcę (osobę fizyczną) własnego, odrębnego numeru identyfikacyjnego (na potrzeby ubiegania się o pomoc inwestycyjną nie można posługiwać się, jak to miało miejsce dotychczas, numerem nadanym współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego; zmiana ta wynika ze zmiany przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności),

* podniesienie progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO) – z 10 tys. euro do 13 tys. euro, który stanowi jeden z warunków przy ubieganiu się o pomoc (z zastrzeżeniem warunków określonych dla osób wspólnie wnioskujących, które mogą mieć tę wartość mniejszą niż 13 tys. euro, pod warunkiem, że suma wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie wnioskujących wynosi co najmniej 15 tys. euro oraz w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie wielkość ekonomiczną wynoszącą co najmniej 13 tys. euro),

* dodanie dodatkowych zapisów dotyczących dokumentowania stażu pracy w rolnictwie,

* rezygnacja z badania warunku dotyczącego udokumentowania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych, w przypadku rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

* brak możliwości ubiegania się w zakresie inwestycji trwale związanych z gruntem lub nieruchomością, w tym inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, przez osoby wspólnie wnioskujące,

* brak możliwości ubiegania się o wsparcie na dokończenie budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej,

* zmiany w kryteriach dostępu, dotyczące m.in.:

- wprowadzenia nowego kryterium, zgodnie z którym punkty będą mogły zostać przyznane, jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo współposiadaczowi gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW 2007-2013 lub operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014-2020, chyba że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub współposiadacz gospodarstwa wystąpił o tę pomoc i nie przyznano mu pomocy;

- doprecyzowania przepisów i warunków związanych z możliwością przyznania punktów za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości,

- usunięcia kryteriów wojewódzkich.

Więcej:

Nabór na „Modernizację” w obszarze d będzie w I lub II kwartale 2020 roku