- W ramach przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej przyjęto zapisy dotyczące przenoszenia środków z płatności bezpośrednich na rozwój obszarów wiejskich w ramach tak zwanej modulacji – tak historię modulacji prezentowała wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk. - Polityczne porozumienie z komisarz Fischer Boel zakładało, że Polska i inne państwa członkowskie nie będą objęte modulacją, która miała dotyczyć państw „15”. Odpowiedni zapis został wprowadzony do rozporządzenia 73/2009. W związku ze stosowaną modulacją w państwach „15” wprowadzono zapis tego rozporządzenia, że krajowe płatności uzupełniające powinny uwzględniać modulację w państwach „15”, czyli być stosowane do poziomu wsparcia stosowanego w tych krajach. W roku 2012 poziom modulacji wynosi 10 proc. i nie dotyczy beneficjentów otrzymujących do 5 tys. euro płatności. W decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z 24 lipca 2012 r., zatwierdzającej przyznanie krajowych płatności uzupełniających w Polsce za rok 2012, Komisja przywołała powyższe przepisy w celu dostosowania krajowych płatności uzupełniających do poziomu wsparcia stosowanego w Unii Europejskiej. Polska podtrzymuje stanowisko uzgodnione na poziomie politycznym, że modulacja nie jest stosowana w państwach członkowskich.

Szalczyk podkreśliła podejmowanie prób zmiany decyzji:

- Podejmowane były liczne działania bilateralne z Komisją, by nie były zastosowane zmniejszenia płatności bezpośrednich w 2012 roku. Minister rolnictwa prowadził bardzo aktywne działania w dyskusji nad tym problemem. Przede wszystkim warto przywołać, że ministerstwo zgłosiło zastrzeżenia do podejścia zastosowanego przez Komisję Europejską podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego  ds. Płatności Bezpośrednich 7 lipca 2011 roku. Minister rolnictwa i rozwoju wsi w sierpniu 2011 r. wraz z ministrami 6 innych państw członkowskich: Bułgarii, Czech, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier podpisał wspólną deklarację w sprawie przyszłości uzupełniających płatności bezpośrednich w 2012, deklarację skierowaną do Komisji Europejskiej, w której wyrażono niezadowolenie z powodu przedstawionego przez KE sposobu realizacji płatności uzupełniających w nowych państwach członkowskich w 2012 r. Minister rolnictwa zaprotestował na posiedzeniu Rady Ministrów UE w dniu 20 września 2011 r. przeciwko zmniejszaniu płatności uzupełniających. Aktywne uczestnictwo Polski w prowadzonej dyskusji na forum UE zaowocowało zmianą podejścia stosowanego przez KE z korzyścią dla rolników prowadzących działalność w nowych państwach członkowskich. Minister rolnictwa przygotował także wniosek w celu wszczęcia procedury zaskarżenia decyzji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  i przekazał go ministrowi spraw zagranicznych, który pełni rolę wiodącą w postępowaniu przed sądowymi organami UE, jednakże minister spraw zagranicznych po przeprowadzeniu analizy sprawy uznał, że zaskarżenie decyzji nie jest zasadne, a w szczególności z uwagi na duże ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia Trybunału, w związku z powyższym  odstąpiono od zaskarżenia decyzji do ETS.

Szalczyk podkreśliła, że zabiegi ministerstwa doprowadziły do umożliwienia wypłaty płatności uzupełniających w 2013 r.

- Powrócę jeszcze raz do tego stwierdzenia, że liczne działania ministra spowodowały zmianę rozporządzenia 73/2009. W rozporządzeniu PE i Rady numer 671/2012 z 11 lipca 2012 r. , zmieniającego rozporządzenie Rady numer 73/2009 w zakresie stosowania płatności bezpośrednich w odniesieniu do roku 2013 wprowadzono możliwość stosowania krajowych płatności uzupełniających w 2013 r. na poziomie roku 2012 jako przejściowego poziomu wsparcia.

Ponieważ należność dopiero jest wyliczana, dokładne dane będą znane po zakończeniu naliczania, a wstępne szacunki ARiMR  wskazują, że o 101 mln euro zmniejszone będą w tym roku dopłaty uzupełniające.

Były minister rolnictwa Marek Sawicki domagał się podania, ile będą wynosiły przejściowe płatności uzupełniające w roku 2013:

- Ile będą wynosiły te przejściowe płatności uzupełniające w roku 2013, których bez zmiany dotyczącej redukcji płatności i modulacji w roku 2013 w ogóle by nie było. Ile to będzie pieniędzy z budżetu krajowego na przejściowe płatności uzupełniające w stosunku do tej redukcji  101 mln euro?

- Maksymalna kwota pułapu płatności na rok 2013 nie może przekroczyć  689 mln euro – odpowiedziała Szalczyk.

- Pani minister, ale mnie chodziło o to, żeby pani jasno powiedziała, że w wyniku tej decyzji Komisji, z którą myśmy się fundamentalnie jako Polska nie zgadzali, czy polscy rolnicy netto stracą na krajowych płatnościach uzupełniających, czy zyskają. Czy ta redukcja za rok 2012, wynosząca 101 mln euro, będzie zrekompensowana i z jakim naddatkiem w roku 2013, bo gdyby tej zmiany w płatnościach nie było,  to nie byłoby żadnego systemu  przejściowego na rok 2013 – dociekał Sawicki.

- Bardzo pana ministra Sawickiego przepraszam, nie zrozumiałam pytania. Rolnicy zyskają ok. 500 mln euro w wyniku takich starań – odpowiedziała Szalczyk.

Komisja zwróciła się o kopię pisemnej odpowiedzi udzielonej Ministerstwu Rolnictwa przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie wykluczono wystosowania w tej sprawie dezyderatu.