W UE-15 w odniesieniu do płatności za 2012 r. stosowane były dwa rodzaje modulacji – modulacja podstawowa i modulacja dodatkowa. Modulacja podstawowa polegała na pomniejszeniu płatności bezpośrednich przekraczających kwotę 5000 euro o 10 proc. nadwyżki płatności ponad tę kwotę. Dodatkowo, w przypadku gospodarstw otrzymujących w ramach płatności bezpośrednich kwoty przewyższające 300 000 euro, stosowano pomniejszenie o 4 proc. nadwyżki płatności ponad tę kwotę (modulacja dodatkowa). Taki sam sposób redukcji będzie stosowany w odniesieniu do płatności za rok 2013 – podano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. – Natomiast w nowych państwach członkowskich w odniesieniu do płatności za 2012 r. zastosowanie miała wyłącznie modulacja dodatkowa, która polegała na pomniejszeniu płatności unijnych przekraczających równowartość 300 000 euro o 4 proc. nadwyżki kwoty płatności unijnych ponad tę kwotę.

Ministerstwo podkreśla, że stosowanie tylko jednego sposobu modulacji jest korzystnym dla Polski rozwiązaniem – pozostawionym jeszcze na rok, mimo że poziom płatności za 2013 r. w Polsce „osiągnie pełny poziom płatności stosowanych w państwach UE-15”.

Na rok 2012 kwota uzyskana w wyniku modulacji wynosi dla Polski 1,1 mln euro – o tyle też zostały pomniejszone środki na płatności unijne za 2013 r.

Modulację zastąpi mechanizm dostosowania płatności.

W związku z tym zmniejszenia wymagały – proporcjonalnie do udziału w całkowitej kwocie – wszystkie rodzaje płatności, stąd właśnie projekt rozporządzenia. Poszczególne rodzaje płatności za 2013 r. objęte mechanizmem dostosowania będą pomniejszane tak jak płatności za 2012 r., które objęte były modulacją – tj. proporcjonalnie do swojego udziału w całkowitej kwocie płatności objętych dostosowaniem.

Zmiana dotyczy też płatności do owoców miękkich – mogła być ona przyznawana wyłącznie do 2012 r., w 2013 r. nie jest uwzględniona.