Jak informuje NFOŚiGW, m.in. do mieszkańców terenów wiejskich będzie przeznaczone wsparcie w ramach programu „Moja Woda", gdzie dla osób fizycznych jako beneficjentów końcowych będzie kierowane wsparcie dotacyjne do 80% kosztów (do 5 tys. zł) na zagospodarowanie wód opadowych niezależnie od położenia nieruchomości: na terenie miejskim lub wiejskim.

- Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych – poinformował wczoraj Michał Kurtyka, minister klimatu.

Jak podaje NFOŚiGW, każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody – informuje NFOŚiGW.

Jeśli chodzi o wsparcie działań związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi w ramach innych dofinansowań NFOŚiGW, to poinformowano o następujących przedsięwzięciach:

- w ramach środków norweskich prowadzony jest obecnie nabór „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach", gdzie o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys. (oraz ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych takich jednostek samorządu terytorialnego). Tam jest możliwość dofinansowania działań związanych z przechwytywaniem i zagospodarowaniem wód opadowych w miejscu ich powstania lub bliskiej okolicy tzw. zielono-niebieska infrastruktura, promująca sieć naturalnych i półnaturalnych rozwiązań zwiększających retencję, w tym małą retencję wodną oraz ograniczających lokalne podtopienia i zmniejszających ryzyko powodzi;

- dodatkowo działa również krajowy program pożyczkowy NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska" generalnie skierowany do wszystkich JST, jednakże w zakresie wymienionych w programie „rodzajów przedsięwzięć", czyli:

•             zielono-niebieska infrastruktura;

•             systemy zagospodarowania wód opadowych;

•             kanalizacja deszczowa;

jest ograniczony do terenów miejskich.