W pierwszym dniu posiedzenia Komitetu odbyły się 2 wizyty studyjne:

- w miejscowości Okół w Gminie Bałtów, gdzie zaprezentowano operację „Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych placu wiejskiego w miejscowości Okół” zrealizowaną w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, oraz

- w miejscowości Usarzów w Gminie Lipnik, gdzie zaprezentowano projekt „Modernizacja parku maszynowego, plantacji sadowniczych i budowa chłodni owoców w celu bardziej efektywnego wykonywania prac w gospodarstwie” zrealizowany w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych.”

W drugim dniu posiedzenia Komitetu przeprowadzono dyskusję, podczas której przedstawiono informacje na temat stanu realizacji Programu, aktualnego stanu uzgodnień z KE zmian PROW 2007–2013, działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. Omawiano również wyniki „Oceny średniookresowej PROW 2007-2013”.

Podczas posiedzenia podjęto wiele inicjatyw, w tym 5 uchwał. Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych jest istotnym czynnikiem procesu monitorowania realizacji PROW 2007-2013. (m)