Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii, zakazująca utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, jest podstawowym dokumentem uzasadniającym wystąpienie o tę pomoc. Do wniosku trzeba też dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie tej decyzji administracyjnej.

Pomoc adresowana jest do rolników utrzymujących nie więcej niż 50 sztuk świń.

Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu – przypomina ARiMR, publikując na swojej stronie internetowej wniosek o udzielenie pomocy.

Średnioroczną liczbę świń ustala się natomiast jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.

KRIR wyliczyła, że za konieczność rezygnacji z produkcji świń można otrzymać 6570 zł rocznej rekompensaty.

Pomoc udzielana jest zgodnie z art. 13p rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji (Dz.U.2018 poz. 1428). Przysługuje za okres obowiązywania zakazu i jest wypłacana za dany rok, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego. Przyznawana jest w drodze decyzji kierownika BP ARiMR.