Jak podaje MRiRW, „płatności w zakresie dobrostanu zwierząt określone są w rozporządzeniu UE nr 1305/2013. Przepisy UE przewidują możliwość wdrożenia przez Państwo Członkowskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 (PROW 2014-2020), działania Dobrostan zwierząt finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polska dotychczas nie wdrażała tego rodzaju wsparcia.

Płatności z tytułu działania <Dobrostan zwierząt> polegają na rekompensowaniu rolnikowi kosztów wiążących się z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów, w szczególności w zakresie:

•             dostarczania wody i pożywienia oraz zapewniania opieki zgodnie z naturalnymi potrzebami chowu zwierząt;

•             warunków przetrzymywania, takich jak większa przestrzeń, pokrycia podłogowe, materiały wzbogacające, naturalne światło;

•             dostępu do wybiegu.

Wymogi ustanowione w ramach tego działania muszą wykraczać poza odpowiednie obowiązkowe normy wzajemnej zgodności oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi.

Płatności  obejmować mogą jedynie dodatkowe koszty/utracone korzyści związane z zastosowaniem w produkcji podwyższonych standardów.  Oznacza to, że płatność z tytułu tego działania ma charakter rekompensaty. Działanie to stanowi zachętę do stosowanie określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji - rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe. Płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt nie mogą uwzględniać kosztów inwestycji związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt.

Wysokość stawki płatności zależna jest od zakresu wprowadzonych wymogów i kosztów ich zastosowania - państwo członkowskie opracowuje odpowiednią kalkulację płatności.

Uruchomienie nowego działania w ramach PROW 2014-2020 wiąże się z koniecznością przejścia długotrwałej procedury zmiany PROW, w tym zatwierdzenia jej przez Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 i Komisję Europejską, zmiany ustawy o PROW 2014-2020 oraz wydania odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego MRiRW.

Obecnie w MRiRW trwają prace nad opracowaniem zestawu wymogów, które spełniałyby warunki niezbędne do uruchomienia działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020.”

Dodajmy do tej informacji, że zgodnie z uregulowaniem unijnym, zobowiązania podejmowane są na okres od jednego do siedmiu lat z możliwością przedłużenia.

Płatności przyznaje się corocznie i rekompensują one rolnikom całość lub część dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku podjętego zobowiązania. W razie konieczności, płatności te mogą również obejmować koszty transakcyjne do wartości maksymalnie 20% premii wypłaconej z tytułu zobowiązań dotyczących dobrostanu zwierząt.

Maksymalna kwota wsparcia jest wyliczona w rozporządzeniu unijnym jako 500 euro na DJP.

Zauważmy, że wydatkowanie środków z PROW jest wciąż poniżej oczekiwań, na poziomie ok. 1/3.

Więcej: Czy PROW na pewno wydamy?

Czy wprowadzone teraz dopłaty do zwierząt utrzymywanych w dobrostanie staną się impulsem do rozwoju obszarów wiejskich?

MRiRW uważa, że tak. Pozostaje mieć nadzieję, że inicjatywa ta będzie miała kontynuację w postaci odpowiedniego zagospodarowania lepszych produktów zwierzęcych, wyprodukowanych w ten „dobrostanowy” sposób.

Więcej: Nie wiadomo, do których i ilu krów i świń będzie 500 plus i 100 plus