Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2012 r. zatwierdzająca przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za rok 2012 przewiduje konieczność zastosowania redukcji krajowych płatności uzupełniających w Polsce za rok 2012 w celu zapewnienia, że poziom płatności w Polsce nie przekroczy poziomu płatności stosowanego w państwach UE-15 - przypomina ministerstwo, na czym polega mechanizm, do któego stosowania została zobligowana Polska.- Decyzja ta określa, że w przypadku gdy całkowita kwota płatności bezpośrednich (unijnych i krajowych), która ma zostać przyznana rolnikowi za dany rok, przekracza 5 000 euro, kwota krajowych płatności uzupełniających zostaje pomniejszona o kwotę równą 10  proc.  nadwyżki łącznej kwoty płatności (unijnych i krajowych) ponad 5 000 euro. Przedmiotową wartość procentową zwiększa się o cztery punkty procentowe w przypadku, gdy całkowita kwota wszystkich płatności przekracza 300 000 euro, jednak redukcję stosuje się tylko do części całkowitej kwoty przekraczającej 300 000 euro, składającej się z krajowych płatności uzupełniających.

Zdaniem ministerstwa Polska nie powinna stosować tego mechanizmu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało odpowiednie wnioski w celu wszczęcia procedury zaskarżenia decyzji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  i przekazało je Ministrowi Spraw Zagranicznych - poinformowało ministerstwo.