MRiRW informuje:

W związku z kolejnymi publikacjami na temat dotacji dla organizacji rolniczych za rok 2012 informujemy, że podczas konferencji prasowej 20 maja br. minister Stanisław Kalemba odniósł się do nieprawidłowości związanych ze środkami publicznymi przekazywanymi na finansowanie udziału organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych.

W tej sprawie należy rozróżnić dwie kwestie:

1. rozliczenie dotacji na dofinansowanie kosztów uczestnictwa tych organizacji w ponadnarodowych organizacjach rolniczych w 2012 roku, zakończone zatwierdzeniem sprawozdania Krajowej Rady Izb Rolniczych,

2. kontroli prawidłowości wykorzystania przez Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie związane z uczestnictwem KZRKiOR w ponadnarodowych organizacjach rolniczych w 2012 r.

Minister poinformował, że 29 kwietnia br. zatwierdzone zostało sprawozdanie Krajowej Rady Izb Rolniczych z rozdysponowania ponad 3 728 tys. złotych dotacji z jednoczesną informacją o konieczności zwrotu ponad 260 742 zł. Kwota ta obejmuje płatności dokonane przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych po 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rozliczeniu podlegają tylko wydatki dokonane do 31 grudnia 2012 r.

Z uwagi na to, że umowę na przedmiotową dotację minister podpisał z Krajową Radą Izb Rolniczych, wszczęte zostało postępowanie o zwrot dotacji niewykorzystanej do końca 2012 r. od Krajowej Rady Izb Rolniczych.

"Nie ma podstaw prawnych do zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie rozliczenia dotacji na finansowanie uczestnictwa organizacji rolniczych w unijnych strukturach związkowych" - podkreślił minister, odnosząc się do zarzutów prezesa KRIR i dodał, że "bezpodstawne złożenie takiego zawiadomienia jest również przestępstwem".

Odnośnie drugiej kwestii szef resortu rolnictwa podkreślił, że wszystkie kierowane na jego ręce zarzuty w sprawie nieprawidłowości związanych ze środkami publicznymi, przekazywanymi na finansowanie udziału organizacji rolniczych w COPA-COGECA, są badane przez Biuro Kontroli MRiRW, a ostatnie pismo wpłynęło 19 kwietnia br.

Trwająca kontrola dotyczy wykorzystania środków publicznych i powinna zakończyć się w tym tygodniu wydaniem wystąpienia pokontrolnego, łącznie z zaleceniami. Zgodnie z prawem kontroler, na każdym etapie sprawdzania, ma prawo zgłoszenia do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, jeśli wskazują na to zebrane dowody.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi nie ma podstaw prawnych do kontrolowania wewnętrznych przepływów środków pozabudżetowych w niezależnej organizacji jaką jest KZRKiOR.

Ponadto minister zwrócił uwagę, że wykorzystanie dotacji celowej było poddane kontroli NIK przy okazji kontroli wykonania budżetu za 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli w zakresie omawianej dotacji nie stwierdziła nieprawidłowości. Cyt.: "Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację wydatków budżetowych oraz podjęte działania w ramach nadzoru nad wydatkowaniem środków na dofinansowanie kosztów, składek członkowskich, związanych z uczestnictwem w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, pomimo niezatwierdzenia rozliczenia dotacji w określonym terminie".