Zgodnie z zatwierdzonym PROW 2014 – 2020, pomoc w ramach tego instrumentu jest kierowana do gospodarstw położonych na obszarach, które w 2012 roku po raz pierwszy zostały wyznaczone jako OSN i dla których, w drodze aktów prawa miejscowego zostały wprowadzone programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na lata 2012-2016. Wsparcie polega na refundacji części kosztów inwestycji, które służą dostosowaniu gospodarstwa do stawianych w tych programach wymagań. Inwestycje mogą obejmować budowę lub przebudowę płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojowicy i gnojówki, zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych, a także zakupy rozrzutników oraz urządzeń do aplikowania nawozów naturalnych w postaci płynnej. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 23 października 2015 r.

W przeprowadzonym między 10 lutego do 10 marca 2016 r. naborze wpłynęło 280 wniosków od rolników zainteresowanych tego typu wsparciem. Preferowane były operacje realizowane w gospodarstwach o większej liczbie utrzymywanych zwierząt, realizowane przez w wieku poniżej 40 lat w gospodarstwach, w których udział kosztów kwalifikowalnych inwestycji polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań był największy. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 50 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, w okresie realizacji PROW 2014-2020.
Ponieważ lokalne programy działań 2012-2016 już wygasają, a dodatkowo kończy się proces legislacyjny nowego Prawa wodnego, MRiRW nie uruchamiał kolejnych naborów. Resort podjął już jednak decyzję o dostosowaniu tego instrumentu pomocy do potrzeb wynikających z nowego Prawa wodnego, oraz wprowadzeniu związanych z tym zmian w PROW 2014-2020. Oznacza to zmiany szczegółowych warunków przyznawania pomocy zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa, a co za tym idzie również kryteriów wyboru.

Pierwszym krokiem, jaki podjął w tej sprawie resort było zaproszenie do konsultacji. Związki i organizacje rolnicze poproszono o przesłanie sugestii odnośnie ukierunkowania wsparcia, katalogu kosztów kwalifikowanych, kryteriów wyboru najlepszych operacji i sposobu podziału środków. Uwagi i sugestie miały być zgłaszane do 6 września. Na podstawie tych propozycji resort zdecyduje komu będzie udzielana pomoc, na jakich warunkach, w jakiej wysokości i na jakie inwestycje. Budżet przewidziany obecnie na realizację tego instrumentu pomocy to 36,6 mln euro, ale jak zaznacza ministerstwo, może on ulec zmianie. Dziś wiadomo jedynie, że z pewnością nie zmieni się wysokość maksymalnego dofinansowania inwestycji, które w każdym przypadku zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi może sięgać do 50% kosztów (w przypadku młodych rolników możliwe 60%).