Zgodnie z aktualizacją Harmonogramu trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, datowaną na 28 czerwca br., w drugiej połowie bieżącego roku rolnicy mogą uzyskać wsparcie finansowe w następujących obszarach:

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej: 3 stycznia – 30 grudnia 2022 r.

2. Restrukturyzacja małych gospodarstw: 16 maja – 14 lipca 2022 r.

3. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej: 7 lipca – 2 września 2022 r., październik 2022 r.

4. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie: październik 2022 r.

5. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów: listopad 2022 r.

6. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych: listopad/grudzień 2022 r. – nabór uzależniony od dostępności środków pozostałych po przeprowadzeniu poprzedniego naboru.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

7. Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem: 7 lipca – 19 sierpnia 2022 r.

ROZWÓJ TERYTORIALNY

8. Scalanie gruntów: terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

9. Gospodarka wodno-ściekowa: terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

10. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych: terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

11. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

12. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania: nabór ciągły, wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2022 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

13. Współpraca: 30 kwietnia – 29 czerwca 2022 r. – nabór ogólny bez KŁD.

14. Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności: przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków.

15. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych: przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków.

16. Wsparcie dla szkolenia doradców: przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

17. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym: 4 lipca – 1 września 2022 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

18. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych (wsparcie na zalesienie, wsparcie na zadrzewienie): 1 czerwca – 1 sierpnia 2022 r.

19. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska: 20 czerwca – 29 lipca 2022 r.

20. Zarządzanie zasobami wodnymi: terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

21. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt: sierpień/wrzesień 2022 r. i grudzień 2022 r.