Przypominamy - ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośredniej, proponowany w przyszłej WPR. Mają zastąpić dotychczasową płatność za zazielenienie.

Każde państwo członkowskie musi stworzyć możliwość otrzymania tej płatności, natomiast dla rolnika podjęcie tych dodatkowych zobowiązań będzie dobrowolne. Ekoschematy przewidują, że płatność do wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie otrzyma rolnik, który na np. 30% swoich gruntów realizuje jedną z określonych praktyk. Poszczególnym praktykom zostaną przypisane wagi zgodnie z ich znaczeniem środowiskowym i szacowanymi utrudnieniami, jakie wdrożenie danej praktyki powoduje (wyliczenie nie będzie więc do fizycznych hektarów).

Zaproponowano kilkanaście różnych praktyk. W celu zebrania jak najszerszych informacji na temat potencjalnego zainteresowania rolników realizacją tychże praktyk w ramach ekoschematów, resort rolnictwa przygotował wiosną specjalną, elektroniczną ankietę, która dostępna była m.in. w ODR-ach i Izbach Rolniczych. Wypełnianie ankiety było możliwe od 21 maja do 15 lipca. 

Farmer.pl zapytał w resorcie rolnictwa o wyniki tej ankiety.

-  W sumie uzyskano ok. 18 tyś. odpowiedzi. Wśród respondentów najliczniejszą grupę (ok. 50%) stanowili rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni od 10 do 50 ha - poinformowała redakcję Renata Kania-Miętusiewicz, Naczelnik Wydziału Obsługi Medialnej Departamentu Komunikacji i Promocji w MRiRW.

Ze wstępnej analizy wynika, że największym zainteresowaniem wśród respondentów cieszyło się pięć spośród 16 zaproponowanych praktyk.

Ponad połowa ankietowanych wyraziła potencjalne zainteresowanie realizacją:

 Wapnowania dotyczącego stosowania na glebach zakwaszonych nawozów wapniowych,
 Zmianowania polegającego na prowadzeniu uprawy roślin na gruntach ornych w taki sposób, aby zachować dodatni bilans substancji organicznej,
 Opracowania i przestrzegania planu nawożenia przygotowanego w oparciu o bilans azotu i chemiczną analizę gleby, obejmującego powierzchnię wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie,
 Międzyplonów ozimych utrzymywanych w terminie od dnia 1 października do 15 lutego przy jednoczesnym zakazie stosowania środków ochrony roślin przez okres utrzymania międzyplonu ozimego,
 Przyorania obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji na glebę.

- Analizując zainteresowanie wyżej wymienionymi praktykami widoczny jest wzrost zainteresowania wraz ze zwiększaniem się powierzchni ankietowanego gospodarstwa - podkreślono w przekazanej redakcji informacji opracowanej w resorcie rolnictwa.

Respondenci, bez względu na kierunek prowadzonej w gospodarstwie produkcji (tzn. roślinnej czy zwierzęcej), najczęściej wykazywali zainteresowanie praktyką Wapnowanie.

Ponadto w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną, najczęściej deklarowano chęć realizacji praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, Zmianowanie oraz Międzyplony ozime.

Natomiast w gospodarstwach o profilu zwierzęcym największym zainteresowaniem cieszyła się praktyka "Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt".