Z informacji urzędu marszałkowskiego województwa śląskiego w Katowicach wynika, że dotąd zrealizowano 278 płatności na prawie 14,2 mln zł; to ponad 10 proc. wszystkich środków, przeznaczonych na ten cel w regionie.

Leader jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Służy przede wszystkim aktywizacji mieszkańców oraz stymulowaniu powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także m.in. polepszeniu zarządzania lokalnymi zasobami. Program opiera się na Lokalnych Grupach Działania, realizujących lokalne strategie rozwoju.

W Polsce jest 337 Lokalnych Grup Działania, najwięcej - ponad 30 - w Małopolsce, na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. W woj. śląskim jest ich 15. Obejmują obszar 99 gmin, zamieszkany przez ponad 940 tys. osób. Najmniej takich grup - 10 - jest w Lubuskiem i na Opolszczyźnie - 12.

Leader skonstruowany jest tak, by lokalne strategie rozwoju powstawały oddolnie, w wyniku współdziałania partnerów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. To właśnie lokalne organizacje, firmy i władze tworzą Lokalne Grupy Działania, opracowujące i realizujące miejscowe strategie.

W woj. śląskim największym, bo sięgającym 14-15 mln zł, budżetem dysponują grupy "Żywiecki Raj", "Ziemia Bielska", "Cieszyńska Kraina" i "Spichlerz Górnego Śląska" (ta grupa skupia najwięcej, bo 12 gmin). Budżet 9-10,5 mln zł mają grupy: "Zielony Wierzchołek Śląska", "Ziemia Pszczyńska", "Partnerstwo Północnej Jury" oraz "Brynica to nie granica". Pozostałe grupy dysponują kilkumilionowym budżetem.

W ramach programu Leader wspierane jest nie tylko tworzenie Lokalnych Grup Działania, ale przede wszystkim projekty z dziedziny odnowy i rozwoju wsi, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, a także przedsięwzięcia służące różnicowaniu wiejskiej gospodarki w kierunku działalności nierolniczej.

Oprócz większych przedsięwzięć wspierane są też małe projekty, np. w wiejskiej infrastrukturze. Takich projektów jest w woj. śląskim najwięcej - jak dotąd - ponad 350; to ponad 63 proc. wszystkich podpisanych umów w ramach programu Leader.

Kolejnych blisko 110 projektów (prawie 20 proc.) dotyczy odnowy i rozwoju wsi. Zdecydowanie mniej jest projektów dotyczących tworzenia małych firm oraz wspierania działalności nierolniczej.

W ramach programu Leader podpisano dotąd w Polsce ok. 10,3 tys. umów, z czego blisko tysiąc dotyczy funkcjonowania 337 Lokalnych Grup Działania, a ponad 9,2 tys. - wdrażania lokalnych strategii rozwoju.