7 października 2011 r. ARiMR zakończyła tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Do ARiMR swoje wnioski złożyło ponad 7,5 tys. osób zainteresowanych taką pomocą, a łączna kwota wsparcia o jakie się ubiegają wynosi ponad 1,5 mld zł. Według dotychczasowych szacunków, dzięki takiej pomocy na terenach wiejskich może powstać ponad 15 tys. nowych miejsc pracy. Jednak należy wziąć pod uwagę, że liczby te mogą być znacznie większe, ponieważ wielu mikroprzedsiębiorców zdecydowało się wysłać swoje wnioski pocztą i minie trochę czasu zanim trafią one do ARiMR. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydowała liczba punktów, które zostaną przyznane na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje z regionów uboższych, borykających się z dużym bezrobociem, a także te, które doprowadzą do powstania jak największej liczby nowych miejsc pracy.

Trwa natomiast przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy od rolników ich małżonków lub domowników, którzy chcą podejmować dodatkową działalność gospodarczą.  Wparcie takie udzielane jest przez ARiMR w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", a do rozdysponowania jest w tegorocznym naborze około 365 milionów złotych. W tym roku przyjmowanie wniosków z tego działania podzielone zostało na dwa etapy.

W pierwszym od 27 września do 14 października 2011 roku można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeden beneficjent na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 500 tysięcy złotych. Poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć 50 proc. poniesionych przez niego kosztów inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe może wynieść aż 80 proc.

Następnie od 17 października do 4 listopada 2011 roku, również w Oddziałach Regionalnych ARiMR, swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej. Pomoc taką można otrzymać m.in. na rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa. Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych i runa leśnego, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pomoc można też otrzymać np. na zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowią jeden z elementów rozwoju społecznego wsi. Pełna lista działalności, które można dofinansować z takiego wsparcia zawiera około 400 pozycji. Kwota pomocy przyznanej przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja może dofinansować do 50 proc. kosztów inwestycji. Poziom dofinansowania może wzrosnąć do 80 proc. w przypadku rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych.