Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w zakończonym 30 czerwca 2023 r. naborze dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, ARiMR zarejestrowała nieco ponad 69 tys. wniosków o pomoc, a do 20 lipca środki wpłynęły na konta ponad 55 tys. rolników. Na wsparcie producentów wypłacono niemal 575 mln zł.

ARiMR przypomniała, że wysokość pomocy nie może przekroczyć: iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie; iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika: 5,5 - w przypadku pszenicy, 7 - w przypadku kukurydzy, 1,6 - w przypadku gryki.

  • Dla województw lubelskiego i podkarpackiego stawka pomocy dla pszenicy wynosi 1375 zł/ha. Dla kukurydzy jest to - 1750 zł/ha, a dla gryki - 875 zł/ha.
  • Dla Małopolski, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego i Podlaskiego jest to odpowiednio: 1265 zł/ha, 1610 zł/ha oraz 805 zł/ha.
  • Dla pozostałych województw jest to: 1100 zł/ha, 1400 zł/ha oraz 700 zł/ha.

Agencja przypomniała też, że gdy o pomoc starały się rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni. By zastosować ten algorytm, organizacje te w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie musiały poddać się specjalnemu badaniu, o którym mówi Prawo spółdzielcze.