Środki na działanie pozostały jeszcze w województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

To kolejny nabór wniosków z tego działania. Poprzednie przeprowadzono w latach 2007, 2009, 2011 (bez woj. wielkopolskiego) i 2012 (tylko w woj. podkarpackim).

W nowym naborze rozdysponowanych ma być  510 mln zł.

Kolejność przysługiwania pomocy zostanie określona na podstawie sumy punktów przyznawanych w odniesieniu do trzech kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania – informuje ARiMR. Są nimi: wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU, to, czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto GVA w gospodarstwie, brane pod uwagę będzie również to, czy wniosek był składany indywidualnie, czy na operację realizowaną w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń. Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać na operacje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 wynosi 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje od 40 proc. do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację jego inwestycji.

Jeszcze w marcu zaplanowane zostało ogłoszenie terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy z dwóch kolejnych działań finansowanych z PROW 2007-2013: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej".