ARiMR pisze, że Komisja Europejska wezwała stronę polską pod rygorem nałożenia korekty finansowej, do odzyskania wszelkich nadpłat za rok składania wniosków 2009 i 2010, które zostaną zidentyfikowane w terminie późniejszym, np. na podstawie nowych obrazów udostępnionych w 2010 r., zgodnie z przepisami art. 80 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie działki ewidencyjne, dla których w kampanii 2009 oraz 2010 do płatności zostały zakwalifikowane powierzchnie większe niż wynika to z wartości maksymalnego kwalifikowanego obszaru, zawartego w systemie identyfikacji działek rolnych (po aktualizacji), podlegają ponownej weryfikacji. - wyjaśnia ARiMR. - W przypadku, gdy wartość powierzchni zakwalifikowanej do płatności w roku 2009 lub 2010, przekracza maksymalny kwalifikowany obszar (po aktualizacji), a w wyniku przeprowadzonej weryfikacji danych w systemie identyfikacji działek rolnych (LPiS) nie została potwierdzona ta powierzchnia, to niezbędne jest stwierdzenie nieważności decyzji, w której rolnikowi została przyznana płatność ponad maksymalny kwalifikowany obszar i ustalenie w nowej decyzji w sprawie przyznania płatności powierzchni kwalifikowanej w oparciu o dane zawarte w systemie identyfikacji działek rolnych.
Wobec powyższego, stwierdzić należy, że w przypadkach, gdy do płatności w roku 2009 i 2010 zakwalifikowana została powierzchnia, która przekraczała maksymalny kwalifikowany obszar, o którym rolnik został poinformowany przez Agencję we wniosku spersonalizowanymi, to niezbędne jest stwierdzenie nieważności decyzji, w której rolnikowi została przyznana płatność ponad maksymalny kwalifikowany obszar, ponowne ustalenie powierzchni kwalifikującej się do płatności w roku 2009 i 2010 w oparciu o dane referencyjne (po aktualizacji) zawarte w systemie identyfikacji działek rolnych (LPiS).
Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 40 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności nie dokonuje się, jeżeli kwota płatności jest mniejsza niż równowartość 100 euro. A zatem w przypadku, gdy nienależenie przyznana kwota jednolitej płatności obszarowej jest mniejsza niż równowartość 100 euro rolnik nie jest zobowiązany do jej zwrotu. Przepis ten będzie miał zastosowanie do większości rolników, którym w roku 2009 lub 2010 zostały przyznane płatności do powierzchni większej niż maksymalny kwalifikowalny obszar.