W ramach Programu rolnośrodowiskowego, finansowanego z PROW 2007-2013, rolnicy mogą realizować 8 pakietów. Jeden z tych pakietów dotyczy ochrony zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000. W tym pakiecie rolnik może otrzymać dofinansowanie na:

- ochronę siedlisk lęgowych ptaków (1370 zł/ha rocznie);
- mechowiska (1390 zł/ha rocznie);
- szuwary wielkoturzycowe (910 zł/ha rocznie)
- łąki trzęślicowe i selernicowe (1390 zł/ha rocznie);
- murawy ciepłolubne (1380 zł/ha rocznie);
- półnaturalne łąki wilgotne (840 zł/ha rocznie);
- bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe (870 zł/ha rocznie)
- słonorośla (1190 zł/ha rocznie)
- użytki przyrodnicze (550 zł/ha rocznie).

W celu ochrony zagrożonych gatunków ptaków oraz zachowania cennych zbiorowisk roślinnych na takich obszarach określono wymogi, które zakładają ograniczenie nawożenia, ilości i terminów pokosów lub kontrolę intensywności wypasu. Za gospodarowanie na takich obszarach w sposób, który nie niszczy cennych przyrodniczo gatunków występujących na obszarach Natura 2000 rolnik może otrzymać wyższy dopłat przewidziane w Programie rolnośrodowiskowym.

Przed wystąpieniem o takie dopłaty rolnik powinien przede wszystkim zorientować się czy jego łąka bądź mechowisko leży na obszarze chronionym Natura 2000. Następnie zlecić przygotowanie odpowiedniej dokumentacji przyrodniczej upoważnionemu ekspertowi w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego. Koszty poniesione na przygotowanie takiej dokumentacji będą rolnikowi refundowane wraz z pierwszą płatnością rolnośrodowiskową.

Niedługo NATURA 2000 zajmie jedną piątą kraju. Obszar objęty takim wsparciem może objąć 370 tys. ha użytków zielonych


Źródło: ARiMR/ farmer.pl