Konkretyzują się zapowiedzi wprowadzenia możliwości nowego zakresu wsparcia w ramach PROW.

Więcej o zapowiedziach: Z „Modernizacji” w ramach PROW będzie nawet 100 tys. zł na nawadnianie

Komitet Monitorujący PROW przyjął zmiany w listopadzie, w kwietniu zatwierdzono je w KE,  teraz minister rolnictwa przedstawił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Nowy zakres wsparcia to nawadnianie – można będzie otrzymać na ten cel do 100 tys. zł. Nie będzie musiał nastąpić wzrost wartości dodanej brutto w wyniku tej inwestycji – przyjęto, że każda operacja związana z nawadnianiem przyczynia się do poprawy konkurencyjności  i zwiększenia rentowności gospodarstwa.

Wspierane mają być trzy kategorie operacji: ulepszanie istniejącej instalacji nawadniającej, powiększanie obszaru nawadnianego, albo operacje łączące ulepszanie i powiększanie. Warunki kwalifikowalności określa tu rozporządzenie 1305/2013, a każda inwestycja powinna mieć zainstalowany system pomiaru wody. Próg oszczędności wody zwiększono do 10 proc., a w przypadku ulepszania instalacji mającej wpływ na jednolite części wód podziemnych lub powierzchniowych, których stan określono na mniej niż dobry – do 50 proc. , a na takim obszarze nowej instalacji nie można będzie realizować. Inwestycja nie może mieć negatywnego wpływu na środowisko.

Pomoc na nawadnianie nie jest uzależniona od wielkości ekonomicznej gospodarstwa, pomoc udzielana jest dla gospodarstw do 300 ha.

Operacje mają być realizowane w ciągu 24 miesięcy od umowy (nie dłużej niż do 30 czerwca 2023), bez podziału na etapy.

Nie przewiduje się nabywania rzeczy będących przedmiotem leasingu, inwestycje mogą być tylko indywidualne. Podano katalog kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota wsparcia to 100 tys. zł – to dodatkowy limit dla beneficjenta i gospodarstwa, do wykorzystania wyłącznie na nawodnienia. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych to 15 tys. zł.

Nabór będzie mógł następować cały rok, można będzie złożyć 1 wniosek w jednym roku.

Kryteria wyboru dotyczą: potencjalnej oszczędności wody, miejsca realizacji (preferowane gminy zagrożone suszą), realizacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych). Minimum to 4 punkty.

Wnioski mają być rozpatrywane w ciągu 4 miesięcy od daty zakończenia naboru. Spodziewane jest, że wniosków będzie niewiele i wszyscy otrzymają pomoc.

W projekcie rozporządzenia znalazł się też ważny zapis dla składających wnioski o pomoc z „Modernizacji” w 2018 i 2019 r. w ramach naborów z obszarów a-d. w 2018 r. wpłynęło 22 tys. wniosków – ze względu na długą procedurę rozpatrywania wniosków zaproponowano stosowanie możliwości ponoszenia kosztów kwalifikowanych po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. Umożliwi to rozpoczęcie inwestycji na własne ryzyko – podano. Gdy umowa zostanie zawarta, beneficjent szybciej uzyska zwrot.

Projekt ma wejść w życie po dniu ogłoszenia.