Już za miesiąc startuje nabór wniosków o pomoc finansową na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wnioski będzie można składać od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. u dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. 

Kto ma szansę na zdobycie pieniędzy? Pomoc w formie premii wartej 100 tys. zł może otrzymać rolnik, jego żona, mąż lub domownik, który od co najmniej 2 lat podlega nieprzerwanie ubezpieczeniu społecznemu rolników. O pomoc mogą się też ubiegać beneficjenci poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Czym nowa firma może się zajmować? Wachlarz wyboru jest szeroki, działalność może dotyczyć przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolniczych, rzemiosła, rękodzielnictwa, turystyki wiejskiej, opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi. O pieniądze mogą się też ubiegać osoby, które chcą świadczyć usługi informatyczne, architektoniczne i inżynierskie, techniczne a także związane z rachunkowością, księgowością, audytami. To także szansa na wsparcie przyszłych gabinetów weterynaryjnych.

Kto nie może aplikować?

Skorzystanie z niektórych wcześniejszych programów PROW niestety wyklucza z możliwości ubiegania się o pieniądze. Tym razem nie mogą aplikować beneficjenci  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013 oraz "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014 - 2020.

Ze względu na to, że w programie chodzi o wspieranie rozpoczynania działalności, zainteresowani premią muszą wykazać, że przez ostatnie dwa lata nie byli wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo podobnej ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.   

Wsparcie jest realizowane w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Ocena wniosku

Jak informuje ARiMR, wnioski będą oceniane na punkty. Na podstawie liczby zdobytych punktów będzie ustalana kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można dostać m. in. za młodość - gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat. Dodatkowe punkty dostaną beneficjenci  poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Liczy się też skala bezrobocia w powiecie, gdzie będzie działać przyszła firma, jej innowacyjność i liczba stworzonych miejsc pracy.

Premia zostanie wypłacona w dwóch ratach. Pierwsze 80 proc. trafi na konto, gdy beneficjent w ciągu 9 miesięcy spełnieni warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy. Pozostałe 20 proc. premii – po realizacji biznesplanu.