PE w piątek zwiększył pomoc dla rolników z funduszu rozwoju obszarów wiejskich UE - do 7 000 euro dla rolników indywidualnych, bez zmian pozostała kwota do 50 000 euro dla MŚP z sektora rolno-spożywczego.

Kwota ryczałtowa ma być płatna dłużej niż zapowiadano - nawet do 30 czerwca 2021 roku, wnioski mają zostać zatwierdzone do 31 grudnia 2020 r.

Więcej o poprzednich planach UE:

Z PROW do 5 tys. euro dla rolnika oraz do 50 tys. dla firm na pomoc po koronawirusie?

Podniesienie pułapu pomocy nastąpiło do 2 % puli środków na programy rozwoju obszarów wiejskich.

Instrument nadzwyczajny, zatwierdzony w Parlamencie 636 głosami do 21, przy 8 wstrzymujących się, pozwoli państwom członkowskim UE na wykorzystanie środków unijnych pozostałych z ich programów rozwoju obszarów wiejskich na wypłatę jednorazowej, ryczałtowej rekompensaty dla rolników i małych przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. To ukierunkowane wsparcie płynności finansowej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD) powinno pomóc im w utrzymaniu się na rynku.

Rekompensaty wypłacane rolnikom, którzy ucierpieli najbardziej, mogą sięgać nawet 7 000 euro, czyli o 2 000 euro więcej niż proponowała Komisja Europejska. Pułap wsparcia dla MŚP z sektora rolno-spożywczego powinien pozostać na poziomie 50 000 euro, zgodnie z pierwotnym wnioskiem Komisji.

Projekt rozporządzenia, zatwierdzony przez posłów do PE i nieformalnie uzgodniony przez państwa członkowskie, zostanie teraz przedłożony Radzie do ostatecznego zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez Parlament i Radę, nowe prawo UE zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i natychmiast wejdzie w życie.