- ARIMR nie doliczyła mi punktu za niebranie udziału w ostatnim PROW-ie, ponieważ w 2016 złożyłem wniosek, lecz nie uzyskałem dofinansowania z braku środków – poskarżył się nam czytelnik, podkreślając, że przecież wtedy nie ze swojej winy nie otrzymał pomocy, a teraz jest za tamten brak środków jeszcze karany powtórnie.

Czy rzeczywiście tak się dzieje i co jest podstawą do takiego "punktowania"? – zapytaliśmy w ARiMR, ale ta przyznaje, że takie postępowanie jest jak najbardziej zgodne z prawem.

Agencja tłumaczy problem tak:

zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 6, § 16 ust. 3 pkt 6, § 16 ust. 4 pkt 6 i § 16 ust. 5 pkt 6a) rozporządzenia wykonawczego dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych", jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo współposiadaczowi gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego programem, przyznaje się 1 punkt, chyba że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub współposiadacz gospodarstwa wystąpił o tę pomoc i nie przyznano mu pomocy.

W obecnym stanie prawnym, punkt o którym mowa powyżej, przyznaje się podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy, jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy ani jemu, ani współposiadaczowi gospodarstwa nie przyznano pomocy w ramach określonych instrumentów wsparcia. W przepisie doprecyzowano również, że w sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub współposiadacz gospodarstwa wystąpił o tę pomoc i nie przyznano mu pomocy, nie otrzyma punktu.

Jednocześnie na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może określić w drodze rozporządzenia wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań, mając na względzie wysokość limitów środków wynikających z programu, zapewnienie zrównoważonego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych województwach oraz zarządzania i wdrażania programu zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, w szczególności w zakresie zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skorzystał z upoważnienia do wydania ww. rozporządzenia. W rozporządzeniu z 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określono limit środków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych". Ponadto, pomoc jest przyznawana do wysokości limitu środków określonego w rozporządzeniu w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. ARiMR, w myśl przepisu §2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, mogła odmówić przyznania pomocy na realizację operacji, jeżeli zapotrzebowanie na środki przekroczyły określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, co też miało miejsce w przypadku danego rolnika.

Zatem najistotniejsze jest to, że pomocy nie przyznano, a nie to, że stało się tak z powodu leżącego po stronie agencji – a już na pewno nie po stronie rolnika.

Czy to zgodne ze zdrowym rozsądkiem? I dlaczego nie zastosowano mechanizmu odwrotnego – jeśli już nie automatycznego przekierowywania wniosków rozpatrzonych negatywnie na kolejny identyczny nabór, to chociaż przyznawania dodatkowego punktu w ramach rekompensaty za nadaremnie podjęty wysiłek i koszt oraz jako wynagrodzenia za nieugiętą wiarę w system pomocy?...