- Decyzja w sprawie realizowania bądź nie płatności zaliczkowych na poczet płatności bezpośrednich w roku bieżącym nie została jeszcze podjęta - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


- Możliwość skorzystania z przepisów rozporządzenia upoważniającego państwa członkowskie do wypłaty zaliczek w kampanii roku 2012 będzie analizowana. Niemniej jednak, poza kosztami finansowymi dostosowania systemu informatycznego agencji płatniczej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ARiMR) i kosztami obsługi tych płatności, analizowane będą również inne możliwe skutki podjęcia takiej decyzji - wyjaśnia rzecznik MRiRW. 


Ministerwstwo zwraca uwagę na fakt, że liczba beneficjentów płatności bezpośrednich w Polsce (ok. 1 360 tys.) jest większa od łącznej liczby beneficjentów we Francji, Wlk. Brytanii, Niemczech, Irlandii, Portugalii, Austrii i Danii oraz na to, że płatności nie mogą zostać przyznane do czasu sprawdzenia warunków kwalifikowalności, w tym przeprowadzenie kontroli na miejscu w ok. 130 tys. gospodarstw.


- Z uwagi na powyższe uruchomienie płatności zaliczkowych mogłoby wpłynąć na znaczne opóźnienie realizacji wypłat dla większości rolników - podkreśla MRiRW.


- Przewidziana w przepisach wspólnotowych możliwość wypłaty zaliczek płatności nie obejmuje krajowych płatności uzupełniających, stosowanych w Polsce w ramach uproszczonego systemu płatności bezpośrednich (ang. Single Area Payment Scheme - SAPS). Działania ARiMR mające na celu umożliwienie wypłaty zaliczek mogłyby dotyczyć zatem jedynie części finansowanej z budżetu unijnego - wyjaśnia MRiRW.


Ministerstwo podkresla, że część płatności finansowana z budżetu krajowego musiałaby zostać wypłacona w późniejszym terminie.

 

- Oznaczałoby to, że ta część płatności mogłaby zostać wypłacona w wolniejszym od dotychczasowego tempie, wskutek dodatkowego skomplikowania systemu. Należy przy tym zaznaczyć, że dla wielu producentów udział krajowych płatności uzupełniających w całkowitych przychodach z płatności bezpośrednich jest znaczny, a więc opóźnienie takie byłoby dla nich niekorzystne - zwraca uwagę rzecznik MRiRW.


25 lipca br. Komitet ds. Zarządzania Płatnościami Bezpośrednimi poparł propozycję Komisji Europejskiej, aby umożliwić wszystkim państwom członkowskim wypłatę zaliczek na dopłaty bezpośrednie w wysokości 50 proc. oraz 80 proc. w przypadku dopłat do wołowiny i cielęciny za rok 2012 w terminie wcześniejszym niż zwykle ze względu na nadzwyczajne okoliczności spowodowane trwającym kryzysem finansowym i niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. Kraje członkowskie mogą rozpocząć wypłaty od 16 października, a nie od 1 grudnia.


Do tej pory 10 krajów członkowskich (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Litwa, Węgry, Francja, Łotwa, Rumunia oraz Irlandia) oficjalnie zwróciło się o możliwość wcześniejszego wypłacania zaliczek dopłat bezpośrednich.


Polska nigdy nie wypłaciła zaliczek dopłat bezpośrednich.