PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Nie tylko nagranie Ardanowskiego wyciekło z ARiMR

Nie tylko nagranie Ardanowskiego wyciekło z ARiMR
fot. Pixabay

Minister raz ostrzega o zagrożeniu wydatkowania środków z PROW, a raz twierdzi, że jest wprost przeciwnie. Czy zna informacje na ten temat, przygotowane w ARiMR?- My jesteśmy na etapie realnego zagrożenia środków publicznych i zasada n+3 może nie wystarczyć. Również bardzo realna jest utrata pieniędzy z programu „Ryby” – mówił minister Ardanowski na ujawnionym nagraniu.

Więcej: Konfederacja ujawniła nagranie z narady kierownictwa ARiMR z ministrem

Nie wiedział, dlaczego?

Zanim poznaliśmy nagranie połajanki, jaką urządził minister Ardanowski kolegom z ARiMR – na marginesie i zapewne zupełnie niechcący przyznając, że środki z PROW będziemy musieli zwracać do UE – w obiegu „pozaagencyjnym”  znalazł się dokument pochodzący z ARiMR: właśnie analiza wydatkowania środków PROW, sporządzona przez obecnego p.o. prezesa Tomasza Nowakowskiego.

W dokumencie zatytułowanym „Informacja miesięczna z postępu  realizacji ram wykonania PROW 2014-2020 według stanu na dzień 31 lipca 2019 r.”, a pochodzącym z sierpnia 2019 r., p.o. prezesa ARiMR Tomasz Nowakowski informował – w dwojakim ujęciu: według działań i dla poszczególnych priorytetów PROW – o nikłym zrealizowaniu założonych w PROW celów i wskaźników wykonania. Dla płatności obszarowych wypłacanych z PROW wskaźniki są nieco lepsze – przekraczają nawet 50 proc. w przypadku działań rolno-środowiskowo-klimatycznych (choć można się zastanawiać, czy to dobry wskaźnik na rok przed końcem okresu wydatkowania, przy niejako automatycznym naliczaniu tych należności), ale dla działań związanych z ogłaszanymi dla rolników naborami pozostają na poziomie niewiele przekraczającym 10 proc. (co już trzeba uznać za sytuację beznadziejną).

Wniosków w tej informacji „z postępu realizacji ram wykonania PROW” nie ma. A jakie byłyby, gdyby zostały wyciągnięte? Otóż dla Priorytetów 2 i 5 są badane po dwa wskaźniki realizacji – aby KE uznała wskaźniki za osiągnięte, muszą mieć minimum 85 proc. założonej wartości. Dla Priorytetów 3, 4, 6 wskazano po trzy wskaźniki – wtedy wymagane jest minimum 85 proc. realizacji w przypadku dwóch wskaźników i 75 proc. dla trzeciego.

„Jeżeli na podstawie sprawozdania końcowego Komisja stwierdzi <poważne niepowodzenie> w osiągnięciu wskaźników na koniec realizacji Programu, może zastosować korekty finansowe w odniesieniu do danego priorytetu” – podawał p.o. prezesa na wstępie swojej informacji.

Natomiast z zakończenia wynika, że wskaźniki celu we wszystkich priorytetach wynoszą dla wskaźnika finansowego od 14,82 proc. do 53,91 proc. - a wskaźnik finansowy dotyczy wszystkich priorytetów, musi być spełniony w każdym. Zatem daleko do tego – a do końca okresu wydatkowania niebezpiecznie blisko.

Wniosków nie ma. Sposobu zaradzenia sytuacji nie poznaliśmy.

Akceptujący ten dokument jako pełniący obowiązki prezesa Tomasz Nowakowski nadzorował – jeszcze jako p.o. wiceprezesa – departamenty: Działań Inwestycyjnych, Działań Delegowanych, Oceny Projektów Inwestycyjnych, Departament Wsparcia Rybactwa. Zatem podlegały mu też działania PROW, tak źle realizowane i negatywnie oceniane przez ministra. Nie przeszkodziło mu to w awansie.

Minister natomiast zaraz po ujawnieniu nagrania, w którym przyznał, że wydatkowanie pieniędzy z PROW jest zagrożone, zwołał konferencję prasową, podczas której beztrosko i bez uzasadnienia odwołał swoją wypowiedź tego problemu dotyczącą.

- Nie ma w tej chwili zagrożenia utraty pieniędzy z PROW 2014-2020 i z programu Ryby, chociaż wolę dmuchać na zimne – mówił tym razem.

Więcej: Ardanowski o odrodzonej ARiMR

Zważywszy, że minister miał informacje przeciwne – trzeba więc zapytać, czy z nich skorzystał. Dla przypomnienia – są w załączniku.

To nie są rozgrywki międzypartyjne, nie wystarczy powiedzieć, że inni działali w ARiMR źle. Te pieniądze - dostępne z PROW - nie trafiły do rolników i jest bardzo prawdopodobne, że już nie trafią. A mogły im służyć, były wynegocjowane. Tracimy je, udając, że nic się nie stało i nic się nie dzieje.

Czyżby nagranie Ardanowskiego powstało, aby ukryć rzeczywiste problemy agencji i zasłonić je dyskusją o ojcowskim podejściu ministra do podległej mu instytucji?

 Czytaj też: 13,6 mld euro na PROW to za dużo?Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (16)

 • Wykorzystali głupowatych ludzików przeciwko nim samym. 2019-10-10 20:58:28
  Mogliście żyć godnie do końca życia z należnych odszkodowań, które z pewnością przekroczyłyby wartość gruntów w jakie Was wkręcili oszuści. PiSuary boją się przyznać do porażki zmiatania afer pod dywan co przyniosła odmienny skutek, Ustawa sztandarowa PSL o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 27lutego 2012 roku( Dz.U.2013 Poz 503),Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, gdzie stroną o zmanię klasyfikacji gruntów był Wójt, Burmistrz czy Prezydent Miasta,lecz w wyniku prac geodezyjnych na gruncie bez podpisów właścicieli pod operatami nie można było wprowadzać zmian w ewidencji gruntów, czy też bez wniosku właścicieli nieruchomości lub wieczystych użytkowników,tym bardziej wprowadzać zmiany w księgach wieczystych, mimo przepchnięcia ustawy w przedmiocie łamania praw człowiek doszło do najcięższych przestępstw w urzędach użyteczności publicznej, pod projektem do zaopiniowania podpisali się Józef Zych , Piechociński Janusz , Pawlak Mirosław , Pawlak Waldemar , Jana Łopata, Kłopotek Eugeniusz , Sawicki Marek, Bury Jana, Goś Marek, Borawski Edmund , Borkowski Krzysztof , Górczyński Jarosław , Grzeszczak Eugeniusz ,Kalemba Stanisław , Kasprzak Mieczysław , Racki Józef , Smolarz Henryk , Sosnowski Zbigniew , Sztorc Andrzej , Łuszczak Mieczysław . Maliszewski Mirosław , Ozga Krystyna, Stefaniuk Franciszek Jerzy, Tokarska Genowefa, Walkowski Piotr, Włodkowski Zbigniew , Zgorzelski Piotr , Żelichowski Stanisław itd. Ograniczacie społeczeństwu wolność, w związku z należnymi im odszkodowaniami związanymi z modernizacji gruntów rolnych wszystkich klas w obszarach wiejskich na mieszkalne . łamiecie prawa człowieka w przedmiotowej aferze do przestępstw posłużyliście się środkami UE jak w gminie Augustów,Jakie przepisy obowiązywały gdy przeprowadzaliście modernizacje w 2014roku,. Rozporządzenie Wykonawcze KE Nr zostały opisane i określone w księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.ww.gov.pl.documents/912055/913531/Ks%C4%99ga+wizualizacja+znaku+PROW+2014-2020-zmiana+31+08+2017.pdf/11680680-1fa8-f501-84f0-f8e5805f2b3d Pański stół się skończył, nie rozliczycie tego nigdy , nawet nie możecie prowadzić działalności gospodarczej rolniczej, biznes jest w obszar wiejskich, gdzie płynie cały strumień dofinansowań Unijnych , nigdy już Szlachcicom ze wsi mieszczuchy nie dorównacie(Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność,z pewnością już otrzymujecie decyzje z Urzędów Miast w związku z gruntami pod bokami itd, pozostaje współczuć co Wam zrobili, ludziska nic nie macie ). W przyszłym roku podatkowym obowiązują wyższe stawki podatku od nieruchomości,wzrosną o wskaźnik inflacji, Obwieszczeniem Ministra Finansów. W związku z czym zablokowali Was ,Dz.U. z 2016roku poz 585 ustawa PiS o obrocie ziemią rolną,którą Sejm dla podatników niekorzystnie znowelizowali Dz.U. 2019 poz.1080. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art.28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł" zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty,więc spełnia wymogi z art.104 Kpa”Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma podmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na nieruchomość do celów nie rolniczych. Art.61 ust.1pkt 4 upzp,dopiero po wydaniu decyzji można przyjąć że dana nieruchomość nie będzie już z żadnego punktu widzenia(opartego o poszczególnych przepisach ustawowych ) uznana za nieruchomość rolną lub leśną, procedura odrolnienia i odlesienia jest to poprawność przeprowadzonej procedury związanej z wykorzystaniem poszczególnych instrumentów zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym . W znowelizowanej ustawie ustanowiono iż grunt poniżej 1ha to nieruchomość, w ślad za powyższym uchwalano przy Ministerstwie Rolnictwa Krajowy Rejestr Nieruchomości , zaś wcześniej wprowadzono zmiany o podatku VAT- odpowiedzialność solidarna nabywcy. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z klauzulą natychmiastowej wykonalności:Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości po wyroku Trybunału Sprawiedliwości, UE (TUSE) z 15 września 2011roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Jeżeli sprzedający działki ze swojego majątku prywatnego podejmuje działania w celu zmiany ich przeznaczenia (np. z rolnego na budowlany),czy uzbrojenia wykraczające poza zwykłe formy sprzedaży, w celu sprzedaży działek musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty VAT. Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT. Podobnie orzekł Najwyższy Sąd Administracyjny wyrok z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ,nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek, skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT.
  • rolnik 2019-10-10 23:03:12
   wziołem raz w 2004 roku i biorę moderkę cały czas bo to tylko dla naszego PSL-u, A TERAZ JESZCZE ŁATWIEJ NIZ ZA NASZYCH
 • tylko kłody dla twórczych 2019-10-10 17:08:58
  Nie korzystam już z modernizacji, nie oznacza to że brak pomysłów, swoje życie realizuję za swoje bez poniżania. Tu powinien być opis rzeka doświadczeń, szkoda cennego czasu na smutne wspomnienia. Może na koniec - panie kontrolujące z agencji skorzystały z mojej łazienki ...ten syf pozostawiony pamiętam do dziś, choć sporo lat upłynęło - dzicz.
 • Rolnik 2 2019-10-10 16:26:42
  To wszystko przez to że w agencajach nadal siedzą ludzie platformy i psl! to oni robią rolnikom pod górke i wszystko opóźniaja ! Sam znam takie osoby które są z psl i robią wszystko by rolnikom robic pod górke a potem mówić że to wina pis . u mnie w gminie burmistrz psl wszystkich z rodziny zatrudnił i opóźnial szacowanie strat ! Wiec drodzy koledzy rolnicy nie dajcie się nabrać że to wina pis i wszyscy głosujmy na pis by oczyścić tych zdrajcow z po i psl!
  • max 2019-10-10 17:55:12
   myslisz ze pis to cacy???zaden problem w rolnictwie niezostał rozwiazany,asf,dziki,słabe ceny skupu zbórz,wołowiny.wilki które sie mnoza w całym kraju,srodki do produkcji coraz drozsze mam wymieniac dalej??!rekompensaty za susze biora ci którzy nawet ara nieposieli!!!!
   • Rolnik 2 2019-10-10 19:28:39
    Pis zrobił dużo dla rolnictwa. Dopłaty do wapna rekompensaty za susze i dużo by wymieniać. zapomniałes kto przeszkadzał gdy chciał walczyć z asf i wybic dziki ? Chcesz to idź głosuj na Platformę to na pewno będzie dobrze na wsi. Albo na Psl. Gdzie sami wyciągnęli z tych programów ile mogli a biednych młodych rolników gnębili. Taśmy neumana pokazały jak będzie gdy platforma wygra. Ewentualnie głosuj na konfederację to znów będziesz pod ręką Rosji.
  • starywiarus 2019-10-10 19:12:59
   Gdyby nie Ci z PSL i PO to dopiero wtedy bylby pogrom, nowo przyjmowani z pisu to niedouczone glaby z nadania partyjnego ,nie wspomne o tej pisowskiej kadrze kierowniczej bo to juz por`zka
  • śmiechnasali 2019-10-10 19:56:29
   ile ci płacą za wpis ? złotówki czy ruble ?
  • max 2019-10-11 07:42:58
   pis zrobił duzo dla rolnictwa???patrze ze masz kłopot w czytaniu ze zrozumieniem.kupił za garsc srebrników naiwnych rolników!dzieki tym kochanym dopłatom do wapna itp. ceny pujda w góre i znowu zarobia tylko posrednicy nie rolnicy!!!tak trudno zrozumiec ze 2+2= 4 nie 3
 • myk 2019-10-10 16:17:49
  co z mlodym rolnikiem? nabrali wnioskow a teraz wykluczaja ! bo nie ma piniedzy! gdzie jestes Ardanowski?
  • Rolnik 2 2019-10-10 16:32:14
   Przecież w agencjach nadal siedzą ludzie z psl i platformy to oni robia rolnikom pod górke! Sam znam takich i sam tego doświadczylem ! Burmistrz z psl opóznial szacowanie strat suszy! Agencje gdzie siedzą Ludzie opozycji celowo robią wszystko by walczyć z pis naszym kosztem !
   • AR 2019-10-10 18:29:46
    Chyba nie słyszałeś co Pan minister powiedział, niema juz zwalania na poprzedników. w AGENCJI WSZYSCY PREZESIE DYR. KIER. NACZ. SĄ JUŻ TYLKO Z JEDYNEJ SŁUSZNEJ PARTII. Posłuchaj tak Pan Min. sam mówił.
   • aaa 2019-10-10 18:56:13
    Przeżyłem w tej firmie już SLD, PIS, Samoobrone, PO, PSL, teraz znowu PIS. Jak ktoś po 4 latach rządzenia zwala swoją nieudolność na poprzedników to zostaje tylo się popukać w głowę :) Akurat u mnie w biurze największymi nierobami są pociotki z PISu które dostały pracę w ostatnich 4 latach. Gdyby nie "dywersanci: z poprzednich rozdań to by nic nie było robione i wszystko leżało. W ciągu kilku dni skończy się limit de minimis na ten rok czyli stanie wypłata suszy w miejscu, to też będzie wina poprzedniej ekipy? Szkoda słów na takich idiotach co to tu rządową propagandę sieją...
 • Prowik 2019-10-10 15:49:28
  Hahaha. A ciemny lud ktory ogląda tylko tvpis nawet się o tym nie dowie. A później całą winę rzucą na innych. A kasa przepadnie. Żal.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.232.99
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.