Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR czekają na wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. W naborze tym preferowane będą inwestycje w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich z surowców niemodyfikowanych genetycznie.

Jak informuje Agencja, o pomoc w ramach tego działania mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi, jeżeli wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, uzależniona jest od tego, kim jest beneficjent. Przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych liczyć może na wsparcia do 10 mln zł. W przypadku związku grup producentów rolnych lub zrzeszenia organizacji producentów wsparcie może wynosić maksymalnie 15 mln zł.

Minimalna wysokość dofinansowania to 100 tys. zł. Pieniądze będą wypłacane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji. W naborze można złożyć jeden wniosek, dotyczący wsparcia danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej części.

Dotację można uzyskać m.in. na: budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych w działalności, zakup lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń, a także zakupy aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.
W ocenie wniosków najwięcej punktów będzie można otrzymać za realizację inwestycji związanych z produkcją pasz z surowców wolnych od GMO. „Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania wsparcia. ARiMR, nie później niż 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, poda do publicznej wiadomości na swoim portalu internetowym informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach” – wyjaśnia ARiMR.