Nowe poddziałanie to wsparcie inwestycji przyczyniających się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego. Adresowane jest do właścicieli prywatnych lasów, które liczą 11-60 lat i mają powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha. Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w których ma być realizowana.

Więcej: Od 2019 r. „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” z PROW

Jak przypomina ARiMR, pomoc przyznawana będzie właścicielom lasów posiadającym numer identyfikacyjny, którzy zobowiążą się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego. Inwestycje mogą obejmować: przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie lub dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie; zróżnicowanie struktury drzewostanu; założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie; czyszczenie późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie oraz zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu – w zależności od wybranej inwestycji i przy nachyleniu terenu powyżej 12° – właściciel lasu może otrzymać nawet 14 213 zł/ha. Inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu to dopłaty rzędu od 4 610 zł/ha do 5 210 zł/ha, a wysokość wsparcia na założenie remizy – 848 zł. Właściciele lasów, którzy zdecydują się na czyszczenie późne mogą otrzymać od 764 zł/ha do 917 zł/ha, z kolei inwestycja w zabiegi ochronne przed zwierzyną to dofinansowanie w wysokości nawet 1 488 zł/ha.

Agencja zachęca do gromadzenia dokumentów, potrzebnych do wystąpienia o wsparcie.

Do wniosku o przyznanie pomocy właściciele lasu powinni dołączyć:

1.      kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, którzy sporządził ten plan;

2.      dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja;

3.      pisemną zgodę na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności; małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka.

Wniosek o sporządzenie planu inwestycji – po zgromadzeniu wymaganych załączników – należy złożyć do nadleśnictwa. W tym celu właściciel lasu powinien w pierwszej kolejności udać się do starostwa powiatowego po uzyskanie następujących dokumentów:

1.      wypisu z ewidencji i budynków dotyczących działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;

2.      wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

3.      zaświadczenia starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzającego, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Dodatkowo jeśli las przeznaczony pod inwestycję położony jest w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, to jego właściciel powinien otrzymać opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności takiej inwestycji z celami ochrony danego obszaru.

Właściciel lasu powinien również pozyskać opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji: z celami ochrony danego obszaru, jeżeli las położony jest w rezerwacie przyrody lub w parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin oraz z planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony ww. plan, a las położony jest na obszarach Natura 2000.