Na realizację programu w latach 2014-2020 przeznaczono 8,598 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i ok. 4,915 mld euro ze środków krajowych (36,37 proc. całego budżetu programu) - łącznie ponad 13,5 mld euro.  Program stanowić będzie podstawę realizacji II filara Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2014-2020 i jest jednym z elementów Umowy Partnerstwa, która została przyjęta przez Radę Ministrów i przesłana Komisji Europejskiej w dniu 10 stycznia 2014 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych i wsparcie dla rolników, którzy przekażą swoje gospodarstwo na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, ochrona gospodarstw rolnych przed stratami – to najważniejsze nowości.

Program będzie kontynuował kierunki wsparcia realizowane w poprzednich latach.

Ma zrealizować trzy cele przekrojowe (innowacyjność, środowisko, łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej). 

Ma również realizować trzy cele WPR (wspieranie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu, osiąganie zrównoważonego rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek i społeczności w tym tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy).

Przyporządkowano je do sześciu priorytetów unijnych (wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami; wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie; odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie  ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem; wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym; wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich).

Program zbudowano, wskazując 12 potrzeb w tych 6 priorytetach.

Wśród potrzeb jest: zwiększenie liczby konkurencyjnych gospodarstw rolnych, reorientacja małych gospodarstw w kierunku rolniczym lub pozarolniczym, zapewnienie trwałości rolnictwa w warunkach zmian klimatu i naturalnych ograniczeń oraz ochrona i poprawa stanu wód gruntowych, poprawa zbytu produktów rolnych i wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, poprawa jakości produktów rolnych i żywnościowych, odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach o utrudnieniach naturalnych, promowanie zrównoważonych metod gospodarowania: rolnictwo zrównoważone i rolnictwo ekologiczne, zachowanie zasobów genetycznych roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich, tworzenie możliwości zatrudnienia poza rolnictwem bez zmiany miejsca zamieszkania,  rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich i wykorzystanie potencjałów endogenicznych na rzecz rozwoju lokalnego, wzrost innowacyjności, unowocześnienie sektora rolno-spożywczego oraz podniesienie poziomu wiedzy producentów rolnych.

Jakie działania zaplanowano?

Wyszczególniono ich 15:

- Transfer wiedzy i działalność informacyjna 

- Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw 

- Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

- Inwestycje w środki trwałe 

- Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych 

- Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

- Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich 

- Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

- Tworzenie grup i organizacji producentów 

- Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne 

- Rolnictwo ekologiczne 

- Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 

- Współpraca

- LEADER. 

„Kontynuowane będzie wsparcie przyczyniające się do poprawy konkurencyjności rolnictwa, szczególnie w zakresie produkcji zwierzęcej, w tym chowu prosiąt, produkcji mleka i mięsa wołowego. Nowym istotnym instrumentem będzie premia na restrukturyzację małych gospodarstw rolnych. Młodzi rolnicy będą mogli ubiegać się o premię na rozpoczęcie działalności rolniczej. Zaplanowano również wsparcie dla rolników, którzy przekażą swoje gospodarstwo na powiększenie innego gospodarstwa rolnego” – zapowiedział rząd w przyjętej uchwale.