Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przedstawił uwagi do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdaniem Fundacji, niektóre działania przedstawione w koncepcji nowego PROW mogą okazać się mało efektywne dla rozwoju obszarów wiejskich.    

Według EFRWP, działania zaproponowane w projekcie nowego PROW powinny mieć charakter przede wszystkim prorozwojowy, skierowany na wzrost konkurencyjności i możliwości produkcyjnych rolnictwa. Tymczasem dominują propozycje o charakterze „socjalnym” np. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” czy działania stanowiące uzupełnienie dla płatności bezpośrednich, które nie przynoszą większych wartości dodanych dla polskiej wsi.

Fundacja zwraca również uwagę na niespójne opracowanie analizy SWOT projektu, a przede wszystkim na brak jednej z najważniejszych części, dotyczącej podziału środków finansowych na poszczególne działania. Dodatkowo za jedną z najsłabszych stron projektu PROW, przedstawiciele EFRWP uznali zamiar utrzymania działań, które angażując sporą część budżetu, nie przynoszą żadnej lub prawie żadnej wartości dodanej polskiej wsi, np. ONW.

- Obecne propozycje zawarte w PROW na lata 2014-2020 nie wykorzystują w pełni możliwości, jakie daje nam Unia Europejska. W propozycji znalazły się działania uzupełniające płatności bezpośrednie, które mogą angażować znaczną część środków finansowych, nie przynosząc większych wartości dla rozwoju obszarów wiejskich – mówi Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – Apeluje do Ministerstwa, aby tak istotny dokument, który reguluje zasady wspierania rolnictwa przez następne 7 lat, został przygotowany z największą starannością i uwzględniał tylko te narzędzia, które przyniosą realne korzyści polskiej wsi.

EFRWP, który wystosował swoje uwagi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko przyjęte przez Radę Programową Fundacji z sierpnia br., w którym za szczególnie istotne w nowym PROW uznał działania związane m.in. z tworzeniem pozarolniczych miejsc pracy na wsi, wsparciem rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym, propagowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii, czy wdrożenie instrumentów zarządzania ryzykiem w rolnictwie.