Przypomnijmy - dotacje do zakupu wapna na ziemię rolną udzielane są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Dofinansowaniu podlega regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5.

Program zaplanowano na lata 2019–2023. 

Pod koniec ub. roku wiele wojewódzkich funduszy informowało, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 29 listopada 2021 r. wynosi: 100% limitu krajowego, w związku z powyższym, wypłata środków beneficjentom "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu.

- WFOŚiGW w Warszawie wstrzymuje podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” do czasu ogłoszenia nowego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie. Jednocześnie informujemy, że wnioski w ramach Programu można składać do dnia 31.12.2021 r. do właściwych ze względu na lokalizację użytków rolnych Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. Decyzje o dofinansowaniu zostaną podjęte po ogłoszeniu w 2022 roku nowego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie - informował na swojej stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie.

Stawiasz na rozwój swojego gospodarstwa? Wybierz najlepsze możliwości!

Tam, gdzie zadekretowane w ramach umowy z NFOŚiGW środki nie zostały w 2021 r. wyczerpane, program był kontynuowany i trwa nadal bez przeszkód również w tym roku (nabór ciągły), jak na przykład na obszarze działania WFOŚiGW w Gdańsku czy Szczecinie.

Wraz z nowym rokiem, sytuacja zaczęła wracać do stanu z 2021 r. Nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w roku 2022 ogłosiły w pierwszych dniach lutego WFOŚiGW w: Lublinie, Kielcach, Poznaniu i Olsztynie. Kontynuację (przedłużenie) naboru ogłosił także WFOŚiGW w Zielonej Górze i w Opolu.

Szukasz nawozów? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

Wnioski o dotację do wapna można składać do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków. Dofinansowanie jest realizowane w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lata, dlatego przed złożeniem wniosku należy sprawdzić poziom wykorzystania przysługującej pomocy.

W jakiej wysokości jest dofinansowanie?

Poziom dofinansowania wynosi:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów transportu i rozsiewu nawozu.

Jak złożyć wniosek?

Formularz wniosku należy pobrać ze stron internetowych poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub strony Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (wniosek ogólny). Następnie złożyć do Sekretariatu właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. Wniosek należy wydrukować i opatrzyć czytelnym podpisem.