Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że "zaproponowane w projekcie PROW 2014-2020 stawki płatności dla Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne zostały ustalone w oparciu o ekspertyzę przygotowaną przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.”

Poprosiliśmy IERiGŻ o informację, co wynika z tych ekspertyz w związku z limitem dopłat ustalonym w "Rolnictwie zrównoważonym" na areał do 50 ha, a koniecznością wprowadzania zasad w całym gospodarstwie. Kiedy działanie to przestaje być opłacalne?

- Po pierwsze – opracowania IUNG PIB oraz IERiGŻ PIB dowiodły, że gospodarowanie zgodne z surowymi normami związanymi z ochroną gleby, wody, powietrza i z zachowaniem bioróżnorodności – jest opłacalne dla rolnika w okresie nie jednego roku, lecz kilku lat – wyjaśnia Grażyna Niewęgłowska. - Ponadto należy zaznaczyć, że aktualnie – już w działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym – nie płacimy za część obowiązkową dla beneficjentów płatności bezpośrednich – czyli za greening. Tak, więc pomimo to, że płatność w pakiecie rolnictwo zrównoważone wynosi 400 zł/ha – ogólnie rzecz biorąc jest to opłacalne, ale w okresie długim.

Oprócz zmianowania, główną korzyścią jest podniesienie jakości gleb i wód:

- Należy jednak zaznaczyć, że poziom płatności proponowanych w projekcie PROW 2014-2020 – nie odpowiada wysokości bilansu kosztów i korzyści wynikających z opisu pakietu. Jednakże nawożenie wynikające z analizy gleby jest działaniem ekonomicznym, gdyż stosuje się nawożenie zgodne z potrzebami pokarmowymi roślin oraz zgodne z zasobnością gleb. Ponadto korzyści płynące z odpowiedniego płodozmianu – to zwiększenie warstwy próchnicy w glebie, a co za tym idzie, zapobiegamy zarazem erozji gleb. Poza tym racjonalne nawożenie powoduje ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. Działanie to można określić, że jest opłacalne bezterminowo, gdyż daje korzyści wymierne w skali gospodarstwa, bo podnosi jakość gleb i wód. Pociąga to za sobą wyższą wydajność jednostkową z hektara.

Jak dodaje Grażyna Niewęgłowska, płatności wynikają z możliwości finansowych rządu.

Po opracowania poparte konkretnymi wynikami z konkretnych gospodarstw dr Niewęgłowska odsyła do publikacji IERiGŻ PIB oraz IUNG PIB – dostępnych także w Internecie na stronach tychże instytutów.