W ramach płatności bezpośredniej w nowej WPR przewidziano obowiązek zazielenienia, obejmujący trzy praktyki: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych oraz utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)

Gospodarstwa mające powyżej 15 ha gruntów rolnych będą w ramach zazielenienia przeznaczać  5 proc. (a później prawdopodobnie 7 proc.) na obszary proekologiczne. Jak informuje MRiRW, obecnie trwają prace nad ustanowieniem listy obszarów, które w Polsce będą uznawane za obszary proekologiczne.

„Lista obszarów z której państwo członkowskie powinno wybrać jeden bądź więcej obszarów uznanych w danym państwie członkowskim za obszary EFA obejmuje m.in. uprawy wiążące azot oraz międzyplony” – informuje ministerstwo.

Wyłączone z obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych EFA będą gospodarstwa, w których ponad 75 proc. gruntu ornego jest objęte uprawami strączkowymi lub strączkowymi połączonymi z trawami, innymi paszami zielnymi lub gruntami odłogowanymi, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne w gospodarstwie nie przekraczają 30 ha.