Dofinansowanie pochodzi z budżetu PROW 2014-2020 z poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych". Wnioski będą przyjmowane do 2 sierpnia 2021 r.

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia. Grunty te mogą też stanowić własność małżonka. Pomoc może otrzymać rolnik posiadający numer identyfikacyjny. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wsparcie na zalesienie ma charakter jednorazowej, zryczałtowanej płatności, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochrony. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od tego, czy sadzone będą drzewa liściaste czy iglaste, rodzaju gruntów, nachylenia terenu czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej, i waha się od 8 tys. 307 zł/ha do 12 tys. 707 zł/ha.

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc tj. przez 5 lat - premię pielęgnacyjną w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha; przez 12 lat - premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, w wysokości 1215 zł/ha.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy z lasem - wtedy szerokość gruntu nie ma znaczenia. Maksymalna powierzchnia, do której można ubiegać się o pomoc, wynosi 40 ha.

Aby posadzić las, trzeba posiadać plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię wraz z potwierdzeniem zgodności z oryginałem należy obowiązkowo dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia, co do zasady, powinny być położone poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy krajobrazowych lub ich otulin.

Wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" należy składać do biur powiatowych ARiMR osobiście bądź za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Szczegółowe informacje na temat tego poddziałania znajdują się na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl