Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowane 14 lipca. (Dz.U. z 2015 r., poz. 982).

W rozporządzeniu podano, że „W 2015 roku:

1) dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy może przypadać w trzecim kwartale tego roku”.

Agencja udostępnia formularz wniosku o płatność oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o płatność najpóźniej w dniu rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem, wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) dane wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko,
b) miejsce zamieszkania i adres,
c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), jeżeli został nadany, lub numer paszportu – w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego,
d) datę urodzenia,
e) stan cywilny wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany wnioskodawcy;

3) dzień rozpoczęcia urządzania gospodarstwa;

4) dane osoby przekazującej gospodarstwo:
a) o których mowa w pkt 1 lit. a–d,
b) numer identyfikacyjny przekazującego gospodarstwo, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5) w przypadku wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim – dane dotyczące małżonka:
a) o których mowa w pkt 1 lit. a–c,
b) datę rozpoczęcia urządzania gospodarstwa, jeżeli małżonek rozpoczął urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy,
c) numer identyfikacyjny małżonka, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany małżonkowi;

6) informacje dotyczące:
a) kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy,
b) rodzaju aktywności zawodowej wnioskodawcy,
c) gospodarstwa;

7) oświadczenie wnioskodawcy o niepodleganiu zakazowi dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 3)), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

W rozporządzeniu podano też, że do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:
1) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego:
a) potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, lub
b) o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do gospodarstwa;
3) biznesplan na elektronicznym nośniku danych (CD lub DVD), opracowany na formularzu udostępnionym przez Agencję, oraz wydruk podsumowania biznesplanu;
4) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w § 5 ust. 1;
5) kopię dokumentu tożsamości osoby, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 4;
6) oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję;
7) w przypadku wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim:
a) kopię dokumentu tożsamości małżonka,
b) zaświadczenie dotyczące małżonka wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego:
– potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, lub
– o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3;
8) kopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy;
9) oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę.