„Rolniku, złóż wniosek, nie czekaj” – przeczytają osoby odwiedzające dziś portal Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja rozpoczyna dziś zbieranie wniosków o płatności bezpośrednie. Agencja czeka na wnioski od 15 marca do 15 maja.

W tym roku łatwiejszy ma być złożenie wniosku o płatności przez internet, bez wychodzenia z domu, dzięki aplikacji e-wniosek. Zamiast dostarczanie papierowego wniosku o nadanie loginu do biura ARiMR, wystarczy wpisać numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego oraz kwotę ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w 2016 . 

Aplikacja e-wniosek ma też, wedle zapowiedzi, sprawdzić poprawność większości danych wprowadzanych przez rolników. Aplikacja sprawdzi automatycznie, czy suma powierzchni podrzędnych działek deklarowanych przez rolnika nie jest większa niż powierzchnia działki głównej. ARiMR przeniosła do e-wniosku geometrię działek rolnych obejmujących 75 proc. powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w roku 2016. Rolnik będzie mógł pobrać obrys działki wyrysowanej w poprzednim roku. 

W tym roku o wiele płatności można się ubiegać na jednym formularzu wniosku: o płatności bezpośrednie, w tym obszarowe, za zazielenienie, płatność dodatkową, dla młodych rolników. Do tego także płatności do wielu powierzchni wielu upraw, w tym buraków cukrowych, konopi włóknistych, roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, truskawek, pomidorów, lnu, chmielu, krów, bydła, owiec, kóz oraz płatności niezwiązanej do tytoniu.

Za pomocą tego samego formularza można jeszcze złożyć wniosek o płatności ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne z PROW 2014-2020, płatności rolnośrodowiskowe i pomoc na zalesianie z PROW 2007-2013. Dodatkowo można wnioskować o premię pielęgnacyjną i zalesieniową oraz pierwszą premię pielęgnacyjną do gruntów z sukcesją naturalną.

Obowiązkowa dywersyfikacja

Co istotne, rolnicy posiadający co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować dywersyfikację upraw, a właściciele powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo muszą utrzymywać obszary proekologiczne.  

Jeżeli rolnik posiada od 10 do 30 ha gruntów ornych -  musi obsiać je co najmniej dwoma różnymi uprawami, główna uprawa nie może przekraczać 75 proc. powierzchni. Jeżeli rolnik ma więcej ziemi, musi posiać na nich co najmniej trzy różne uprawy, główna uprawa nie może przekraczać 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 proc. powierzchni.

Kilka zmian w stosunku do 2016 r.

Płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych została zastąpiona przez dwie płatności - do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno oraz płatnością do powierzchni upraw roślin pastewnych. Zamiast płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (malin i truskawek) wprowadzono - płatność do powierzchni uprawy truskawek.

Zmieniły się zasady przyznawania płatności za uprawy buraków cukrowych. Płatność do bydła lub do krów przysługuje maksymalnie do 20 sztuk zwierząt. Płatność do owiec – przysługuje od samic przetrzymywanych w gospodarstwie w okresie od 15 marca do dnia 15 kwietnia 2017 r., jeżeli zwierząta będą miały co najmniej rok w dniu 15 maja. 

Od tego roku wprowadzono kary administracyjne za brak zazielenienia (dywersyfikacja upraw, utrzymywanie obszarów proekologicznych i zachowanie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym). Kary może wynosić maksymalnie 20 proc. kwoty przypadającej na obszar zatwierdzony do jednolitej płatności obszarowej.

Nawet jeśli na gruncie znajduje się lotnisko, boisko sportowe lub pole golfowe,rolnik nadal może otrzymać płatności bezpośrednie, jeśli grunty te są wykorzystywane głównie do działalności rolniczej, te obiekty sportowe tego nie utrudniają. 

Jeśli rolnik umrze między złożeniem wniosku a doręczeniem decyzji, spadkobierca lub następca prawny może złożyć oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw wraz z wnioskiem o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika lub następstwa prawnego.

Terminy i zmiany

Jak przypomina agencja, wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony i złożony w terminie. Oficjalnie rolnicy mają na to dwa miesiące, zaczynając od 15 marca. Dobra wiadomość dla spóźnialskich brzmi, że wnioski można będzie składać jeszcze 25 dni kalendarzowych po terminie, czyli do 9 czerwca. Nie ma jednak nic za darmo, za każdy dzień roboczy opóźnienia rolnik straci 1 proc. należnej kwoty płatności.  

Do końca maja można zgłaszać zmiany we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt). Za zmiany złożone w tym terminie nie będą zmniejszane płatności.  

Zmiana może polegać na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub rolnych do złożonego już wniosku o daną płatność lub zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni działek. Do celów płatności za zazielenienie można też zmienić wykorzystania działek rolnych, o ile nie stawia to rolnika w korzystniejszej sytuacji w porównaniu do sytuacji wynikającej z zazielenienia na podstawie wniosku pierwotnego.