- Zaskoczyła mnie decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu – zwrócił się do nas czytelnik. - Jestem rolnikiem ryczałtowym i skorzystałem z programu "Regeneracja gleb poprzez ich wapnowanie". Zakupiłem i wysiałem odpowiednie wapno zgodnie z zaleceniami wydanymi przez OSCHR  oraz złożyłem odpowiedni wniosek, z początkiem listopada otrzymałem zwrot za zakupione wapno od WFOŚiGW, zaś w lutym otrzymałem PIT11 od WFOSiGW, z  którego wynika, że za otrzymaną dotację w formie de minimis muszę odprowadzić dodatkowo podatek dochodowy. I tak z dotacji 15 tys. zł muszę odprowadzić przeszło 2 tys. zł podatku. W WFOŚiGW wyjaśniono mi, że osoby, które złożyły wnioski i otrzymały pomoc przed 23 listopada muszą zapłacić dodatkowo podatek, zaś osoby, którym pomoc została wypłacona po 23 listopada już nie. Uważam to za dużą niesprawiedliwość, zważywszy na fakt, że pomoc ta jest udzielona w formule de minimis i nie było mowy o zapłacie jakiegokolwiek podatku na etapie ubiegania się o pomoc. A już najbardziej boli w mojej ocenie, że podzielono rolników korzystających z programu  na dobrych i złych. Ci, co złożyli wnioski szybko i którym wypłacono pomoc przed 23 listopada  są źli i ich należy obciążyć dodatkowym podatkiem, zaś tych, którym pomoc została udzielona po 23 listopada, żaden podatek już nie obowiązuje.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdza taką sytuację i tak ją tłumaczy:

„Potwierdzam, że środki dotacyjne wypłacone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach <Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie> do dnia 23 listopada objęte były podatkiem dochodowym i koniecznością wystawienia dla beneficjentów deklaracji PIT-8c. Wypłaty dokonane po tej dacie nie są opodatkowane, tym samym otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Taki stan rzeczy jest skutkiem zapisów Ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 2166) - obowiązującego od dnia 23 listopada 2019 r., które w art. 2 wprowadziły do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych zapis, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 21, ust. 1 pkt 129a)”.

W tym stanie rzeczy ci, którzy otrzymali zwrot pieniędzy za wapnowanie później, wcale nie muszą czuć się przegrani…
Czy było ich jednak wielu? – pytamy w NFOŚiGW. I czy beneficjenci otrzymujący wsparcie byli informowani o konieczności zapłacenia podatku od tej dotacji?

Więcej: Czy są pieniądze na wapnowanie?