Nabór zakończy się 13 grudnia.

Pomoc jest skierowana do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

O wsparcie mogą starać się grupy, które zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego i łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, i nie byli oni członkami innej grupy, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r.

W skład grupy producentów nie mogą wejść małżonkowie członków, o których mowa oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo. Ponadto grupy muszą zadeklarować realizację planu biznesowego w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Pomoc jest przyznawana w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa, zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość pomocy od 2019 r. wzrosła i wynosi obecnie: w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto, w drugim roku - 9 proc., w trzecim roku - 8 proc. w czwartym roku - 7 proc., w piątym roku - 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.