W marcu br. zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o uwzględnienie działania dotyczącego rekultywacji stawów karpiowych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Samorząd argumentował, że brak jest programów umożliwiających dofinasowanie takich inwestycji w gospodarstwach rybackich, a tymczasem są to zadania bardzo kosztochłonne. KRIR zwracał uwagę, że gospodarstwa rybackie oprócz produkcji ryb, realizują również małą retencję, przeciwdziałają powodziom, spełniają rolę ekologiczną i przyrodniczą, dlatego powinny mieć możliwość uzyskania wsparcia na takie działania.

W odpowiedzi na pismo KRIR, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje co następuje: „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 — Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" (Dz. U. 2017 poz. 515 oraz z 2018 poz. 1 146), zwane dalej „rozporządzeniem" przewiduje modernizację obiektów chowu i hodowli typu karpiowego w ramach Działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę. Rozporządzanie w § 11 wskazuje, iż pomoc na realizację operacji w ramach ww. działania przyznaje się m.in. na odbudowę, rozbudowę lub przebudowę istniejącego obiektu chowu i hodowli czy adaptację lub remont połączony z modernizacją istniejącego obiektu chowu i hodowli. Jednocześnie należy mieć na uwadze § 14 ust. 1 pkt. 3 stanowiący, iż nie jest kosztem kwalifikowanym odbudowa istniejących stawów lub zalewów przez usuwanie mułu lub inwestycji mających na celu zapobieganie odkładania się mułu.”

Jak dodaje resort, Działanie 2.3 cieszyło się ogromnym zainteresowaniem beneficjentów. Na tyle, że „w okresie naboru wniosków o dofinansowanie w dniach 21 stycznia do 4 lutego 2019 r. został wyczerpany limit 50 mln zł. Analogiczna sytuacja zaistniała dla naboru przeprowadzonego w dniach 12 lutego do 25 lutego 2019 r. wyczerpując kwotę naboru w wysokości 20 mln zł.”

W obu naborach poza limitem znalazły się 130 wnioski na kwotę 102,4 mln zł. Okoliczności te wpłynęły na decyzję o zwiększeniu dostępnych limitów środków finansowych na to działanie oraz ogłoszenie nowych naborów wniosków.