W latach 2004-2013 alokacja środków dla Polski wynosiła 138 mld zł – poinformowała posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk. Decyzje wyłączające, podjęte przez UE, dotyczą kwoty 987 mln zł. Udział kwot wyłączanych to 0,71 proc. Wskaźnik ten jest poniżej średniej unijnej, sankcje nie są tak wysokie – podkreślała wiceminister.

Na 57 postępowań wydano 9 decyzji wyłączającej niektóre wydatki. 17 postępowań toczy się obecnie.

A jaki jest tryb postępowania w takich sytuacjach? Wiceminister powiedziała, że najpierw MRiRW oraz ARiMR otrzymują zapowiedź audytu sprawdzającego. Zawiera ona dokładne informacje o przedmiocie audytu – numery spraw będących przedmiotem kontroli. Strona polska ma więc możliwość sprawdzenia dokumentacji. Podczas kontroli przedstawiciele Komisji Europejskiej sprawdzają, czy przepisy krajowe przewidujące sposób wydatkowania pieniędzy z WPR zostały zaplanowane zgodnie ze wspólnotowymi oraz czy procedury ARiMR wdrażają przepisy krajowe. Chodzi o ustalenie, czy beneficjent środków WPR był uprawniony do ich otrzymania, czy MRiRW spełnił przepisy wspólnotowe, czy agencja w stopniu wystarczającym sprawdziła spełnienie warunków przed przyznaniem pomocy. Odbywa się ocena, czy zaplanowana kontrola wniosku jest wystarczająca. Przed wyjazdem audytujących odbywa się spotkanie wyjaśniające. Później (bywa, że dopiero po dłuższym czasie) Polska otrzymuje projekt wystąpienia pokontrolnego. Zawiera on ewentualne zastrzeżenia, więc możliwe jest przesłanie dodatkowych wyjaśnień i danych. Wtedy powstaje końcowy protokół Komisji Europejskiej.

- Liczba postępowań zakończonych bez sankcji jest wysoka, nagłaśniane są jednak tylko te kończące się źle – mówiła wiceminister. – W kwietniu na przykład zakończył się audyt dotyczący kontroli w zakresie wzajemnej zgodności. Polska została pochwalona za wzorcowe przygotowanie systemu kontroli wzajemnej zgodności.

Posłowie nie mieli zbyt wielu pytań - posiedzenie KRiRW poświęcone temu problemowi trwało ok. 15 minut.