O tym , dlaczego nie otrzymają pieniędzy ci z rolników, którzy nie zdążyli złożyć wniosku o dopłaty do nawozów do - dosłownie - 31 maja br. pisaliśmy już wcześniej:

Ale rolnicy nadal nie zgadzają się z tłumaczeniem ARiMR w tej sprawie. Powołują się na zapisy Kodeksu postępowania administracyjnego:

art. 57 § 5 pkt 2 K.p.a.

§ 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

W rozmowie z naszą redakcją, rolnicy wskazują m.in., że „KRIR za szybko odpuściło temat”, a resort rolnictwa „nie stosuje się do przepisów prawa i odmawia pomocy”.

Aby ostatecznie wyjaśnić, o co chodzi z wymogami w kwestii terminu składania wniosków o dopłaty i ostatecznie uciąć dywagacje na ten temat, redakcja farmer.pl zwróciła się z prośbą o wskazanie konkretnej litery prawa, która jednoznacznie uzasadnia, że zastosowanie cytowanego wyżej przepisu K.p.a. nie ma mocy prawnej w tym przypadku – czyli, że przepis zastosowany przy naborze wniosków o dopłaty do nawozów jest przepisem wyższego rzędu nad K.p.a.

- Uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2019 r. poz. 1505 z późn. zm) przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego mają zastosowanie wówczas, jeżeli normy szczegółowe nie stanowią inaczej - wyjaśnia Biuro Prasowe ARiMR.

A właśnie w przypadku dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., zostały określone szczegółowe przepisy.

Zgodnie z §13 zo ust. 3 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187): „Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się raz do dnia 31 maja 2022 r. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.”

- Zatem - jak podkreśla ARiMR - regulacje zawarte w tym rozporządzeniu mają zastosowanie w pierwszej kolejności – jako przepis szczegółowy.

To oznacza, że jeśli chodzi o termin składania wniosków o pomoc na dofinansowanie zakupu nawozów oraz skutków z tym związanych, trzeba stosować wprost wskazane przepisy ww. rozporządzenia. W związku z tym art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego nie znajduje w tym przypadku zastosowania.

Do 31 maja br. do Agencji wpłynęło blisko 427 tys. wniosków o dopłaty do nawozów, na podstawie których oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld zł.

W ciągu miesiąca należne pieniądze otrzymało blisko 266 tys. rolników. Na ich konta wpłynęło ponad 1,63 mld zł z tytułu pomocy do zakupu nawozów mineralnych. ARiMR rozpoczęła wypłatę pieniędzy 11 lipca.