„O pomoc w ramach działania <Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej> mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF” – przypomina ARiMR w komunikacie, dodając, że dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

„Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza”.

Więcej o zasadach udzielania pomocy:

Ze wsparciem z PROW będzie można odtworzyć gospodarstwo po klęsce i ASF 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór na  „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” miał być od 2020 roku w systemie ciągłym.

Więcej: Jest harmonogram PROW do końca 2021 roku

Jak wynika z ostatniego opublikowanego „Sprawozdania miesięcznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od uruchomienia Programu na dzień 31.05.2020 r.”, z limitu 556 124 721,97 zł przeznaczonego na działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” na wchodzące w jego skład poddziałanie „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” zgłoszono 1 285 wniosków na 82 634 072,93 zł, a zrealizowano płatności dla 340 beneficjentów na kwotę 13 495 871,23 zł.

Wykorzystanie limitu na całe działanie „Przywracanie potencjału” (obejmuje też inwestycje zapobiegające, a nie tylko odtwarzające potencjał) to 11,38%.

Czytaj też:

"Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" zwiększą wykorzystanie PROW?

„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w zasadzie nie są dla poszkodowanych suszą