W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 możliwe jest wspieranie m.in. projektów dot. odnowy centrów wsi. Projekty dofinansowywane są ze środków unijnych w ramach osi III "Odnowa i rozwój wsi", a także w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Dotąd w regionie łódzkim samorząd zawarł niemal 100 umów na odnowienie centrów wsi, w tym 72 w ramach osi "Odnowa i rozwój wsi". Łącznie przeznaczono na dofinansowanie projektów mniej więcej 27,5 mln zł.

Rzeczniczka marszałka województwa łódzkiego Joanna Blewąska powiedziała, że najczęściej projekty dotyczyły remontów centralnych placów, budowy chodników, miejsc parkingowych, ale także miejsc przeznaczonych na rekreację czy obiektów użyteczności publicznej.

Samorządy mogą nadal składać wnioski ws. dofinansowania do odpowiednich lokalnych grup działania, które wciąż jeszcze ogłaszają nabory w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Maksymalna możliwa kwota wsparcia to 80 proc. kosztów kwalifikowanych (dla gmin to kwota netto), nie więcej jednak niż 500 tys. zł na jedną miejscowość w całym okresie programowania w ramach jednej osi.

Ze środków unijnych skorzystał m.in. Spycimierz na przebudowę trasy Bożego Ciała w tej miejscowości. Projekt o wartości ponad 1 mln zł otrzymał maksymalną kwotę dotacji - 500 tys. zł. Od ponad 200 lat w tej niewielkiej miejscowości całe rodziny układają przez kilka godzin przed Bożym Ciałem kwiecisty dywan, po którym przechodzi procesja. Każda z rodzin dekoruje pas drogi przed swoim domem. Od wielu lat do Spycimierza przyjeżdżają wierni i turyści z całej Polski, aby obejrzeć tę niecodzienną drogę.

Ponad 200 tys. zł dofinansowania na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu otrzymała gmina Rozprza. Celem inwestycji, która kosztowała ponad 400 tys. zł jest polepszenie warunków dostępu do zabytkowego cmentarza w tej miejscowości.

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Bożego Ciała w Modlnej otrzymała niemal 300 tys. zł unijnego dofinansowania na remont elewacji kościoła wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Projekt miał na celu promocję dorobku kulturowego obszarów wiejskich oraz poprawę wizerunku miejscowości; ma to przyczynić się do wzrostu liczby turystów odwiedzających Modlną.

0,5 mln zł dotacji dostały Lipce Reymontowskie na adaptację i urządzenie placu na potrzeby imprez plenerowych. Na placu organizowane mają być imprezy kulturalne i artystyczne promujące region, podtrzymujące tradycje ludowe oraz popularyzujące wiedzę o życiu i twórczości autora "Chłopów". Całkowita wartość projektu to niemal 700 tys. zł.

W Lipcach od niemal 30 lat działa Muzeum im. Władysława Reymonta. Można w nim zobaczyć m.in.: dawne stroje, tkaniny, hafty, wyposażenie wnętrz w chałupie lipieckiej czy narzędzia rolnicze, a także pamiątki związane z pisarzem. Obecnie siedzibą muzeum jest dawna manufaktura włókiennicza, rocznie placówkę odwiedza kilka tysięcy osób. Obok muzeum powstała Zagroda Ludowa, do której przeniesiono obiekty dawnego budownictwa zagrodowego, m.in.: chałupy, oborę i stodołę.

Gmina Góra Świętej Małgorzaty otrzymała kilkadziesiąt tysięcy złotych dofinansowania na poprawę wizerunku miejscowości Tum poprzez remont chodnika i zjazdów. W Tumie znajduje się archikolegiata - jeden z najciekawszych zabytków sztuki romańskiej nie tylko w Polsce, ale także i w Europie. Powstała w latach 1141-1161 na miejscu wcześniej istniejącego opactwa benedyktyńskiego.